Canvi de domicili al padró municipal d’habitants dins el mateix municipi

Codi

022

Descripció

Aquest tràmit permet modificar la residència al Padró Municipal d'Habitants per canvi de domicili dins del mateix municipi.

Requisits

Ser major d’edat i estar residint la major part de l'any en el domicili on us voleu empadronar.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

OAC c/ Mur, 61
De dilluns a dijous de 8-18h i divendres de 8-14h

Documentació que cal aportar

1. Documentació d’identitat personal en vigor:

 • DNI, targeta de residència, passaport. Cal portar l’original.

 2. Documentació justificativa de l’habitatge:

 • Escriptura de compta-venda o d’acceptació d’herència que acrediti la propietat de l’habitatge o, en casos d’arrendament, el contracte de lloguer.
 • Última factura de subministraments d’aigua o electricitat on consti el domicili (en el supòsit de no haver generat cap factura, la documentació que acrediti el canvi de nom dels subministraments esmentats).
 • En el cas de no ser la persona titular de l’habitatge, sempre haurà de venir acompanyada de la persona propietària o llogatera per tal que autoritzi l’empadronament.

3. Per a canvis de domicili en supòsits de separació o divorci, si hi ha menors d’edat que hagin de fer el canvi de domicili només amb una de les persones progenitores:

 • Original del llibre de família i fotocòpia de la pàgina d’inscripció del naixement.
 • Una de les següents opcions:
 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia
 • Documentació judicial de la tutela de menors
 • Declaració conjunta dels pares del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat dels pares on constin les seves signatures.

4. En el cas d’actuar en representació:

 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Tràmit pas a pas

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • Si les persones interessades no són les titulars de l’habitatge (propietat o lloguer), hauran d’anar acompanyades del titular per tal que autoritzi l’empadronament.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació.
 • Un cop verificada tota la documentació, la gestora modificarà el domicili de la persona o persones que ho han sol·licitat. La inscripció és immediata.
 • Es confecciona un full de canvi de domicili que és signat per les persones interessades i, en el seu cas, per qui autoritza l’empadronament. Aquest document és arxivat al registre de l’Ajuntament per tal que quedi constància.
 • Es lliura un volant d’empadronament als interessats i, en el seu cas, de convivència.

Responsable

Departament d'Estadistica

Normativa general

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Normativa reguladora del silenci administratiu

_Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
_Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.