Ajuts al lloguer especial COVID-19

Codi

028

Descripció

Aquest tràmit permet conèixer els requisits de l’ajut COVID-19, facilita l’accés al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que proporciona la sol·licitud i inicia el tràmit de l’expedient.

Requisits

* Ser titular d’un contracte de lloguer.

* Tenir residència legal a Catalunya.

* Que els membres de la unitat familiar compleixin les obligacions tributàries amb l'Estat, la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

* Que qualsevol membre de la unitat familiar (persona titular del contracte, cònjuge i fills que resideixin a l’habitatge):

 • Passi a estar en situació d’atur
 • Hagi sofert un expedient temporal de resolució d’ocupació (ERTO).
 • Hagi reduït la jornada laboral per motius de cures, en cas de ser empresari.
 • Altre motius que suposin pèrdua d’ingressos.

* Que l’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de 900 euros/mensuals.

* Que la renda de lloguer més les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35 % dels ingressos nets de la unitat familiar

* Que la persona sol·licitant acrediti el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

* Que la persona sol·licitant no estigui sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, de conformitat amb l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Qui el pot tramitar?

_Persones arrendatàries d'habitatge habitual que s'han vist afectades per l'impacte econòmic i social de la COVID-19.
_Persones que han tramitat ajuts transitoris de finançament regulats a l’art. 9 del RDL 11/2020 de 31 de març.

Periode de l'any en què es pot demanar

Del 19 de maig al 30 de setembre.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de 6 mesos que marca la Resolució TES/1047/2020 i sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre desestimada la seva sol•licitud (apartat 10.2).

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Del 19 de maig al 30 de setembre

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Documentació que cal aportar

 • Documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar.
 • Documentació relativa als ingressos.
 • Documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge.
 • Documentació relativa al pagament dels ajuts

Termini de resolució

El termini màxim per resoldre les sol•licituds i notificar la resolució és de sis mesos a comptar des de la data de la seva presentació.

Tràmit pas a pas

 1. Presentació sol·licitud telemàtica.
 2. Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) genera expedient.
 3. Oficina Local d’Habitatge (OLH) de Martorell consulta les dades de la unitat familiar.
 4. OLH Revisa expedient i procedeix al seu tancament.
 5. L’AHC resol els diferents expedients i efectua les notificacions mitjançant la seva exposició al tauler d’anuncis de l’ Ajuntament de Martorell ubicat a l’AOC, al web habitatge.gencat.cat i al tauler electrònic de la Generalitat de Catalunya e-Tauler

Responsable

Oficina Local d'Habitatge

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Més informació

Per a més informació consulta el web de la Generalitat.