Justificació de bestreta de subvenció destinada a la realització d'activitats físiques i/o esportives destinades als ciutadans de Martorell

Codi

042

Descripció

Aquest tràmit permet justificar una bestreta percebuda com a beneficiari d’una subvenció destinada a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell

Requisits

Justificació íntegra dels imports percebuts amb anterioritat (percentatge segons programa)

Qui el pot tramitar?

Beneficiaris d’una subvenció destinada a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell que hagin acceptat la subvenció optant pel cobrament en règim de bestretes

Periode de l'any en què es pot demanar

A partir del cobrament de la primera bestreta, el pagament de cada bestreta restarà condicionat a la justificació íntegra dels imports percebuts amb anterioritat

Silenci administratiu

El termini màxim serà de tres mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de justificacions. Si no es dicta resolució dins de l’ expressat termini, s’entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

En el moment de l’acceptació de la subvenció el beneficiari podrà optar pel cobrament de la mateixa en règim de bestretes.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

  • Relació de les factures justificatives de la subvenció (veure Model adjunt).
  • Les factures justificatives agrupades en un únic fitxer i ordenades segons la relació del Model.

Termini de resolució

No hi ha resolució, si la justificació és correcte, es procedirà al pagament de la següent bestreta, si no és correcte s’enviarà un requeriment.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la justificació de la darrera bestreta percebuda
  2. El Departament d’Esports comprova que la justificació sigui correcte
  3. Si és correcte el Departament d’Esports procedeix a tramitar el pagament de la següent bestreta
  4. Si no és correcte el Departament d’Esports envia un requeriment

Responsable

Departament d'Esports

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

 - Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions.

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

-L'altra legislació concordant

Normativa local

-Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

 

-Bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades al ciutadans de Martorell

 

-Estatuts del PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

La que s’indiqui en la convocatòria de subvencions