Ajuts directes per a bars, restaurants i centres d'estètica tancats per la Covid-19

Codi

043

Descripció

Aquest tràmit s'adreça als bars, restaurants i centres d'estètica de Martorell que han vist la seva activitat empresarial tancada per la Resolució SLT/2546/2020, de 15 d'octubre, per la qual s'adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

La quantia de la subvenció és de 1.500,00 euros.

Requisits

* Ser titulars de bars, restaurants i centres d’estètica ubicats al municipi de Martorell, que estiguin d’alta i degudament regularitzats en el moment de la sol·licitud i no tinguin deutes amb l’Ajuntament de Martorell.

* Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social.

Qui el pot tramitar?

_La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Fins al 15 de desembre de 2020.

Silenci administratiu

Amb caràcter general, les sol·licituds presentades en els procediments que tinguin per objecte la concessió d'ajuts i subvencions públics, un cop transcorreguts tres mesos sense que s'hagi dictat i notificat la resolució expressa pertinent, s'entenen desestimades per silenci administratiu en els termes establerts per la legislació aplicable.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Des de la data del seu anunci a la plana web municipal fins al 15 de desembre de 2020.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Presencialment a l’OAC. Cal demanar cita prèvia trucant al 937756076 o enviar un correu electrònic a oac@martorell.cat

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud específica: “Ajuts directes per a bars, restaurants i centres d'estètica tancats per la Covid-19”. És un model normalitzat que facilita l’Ajuntament de Martorell, tant en la tramitació electrònica com en la presencial. La sol·licitud incorpora la Declaració responsable conforme la persona sol·licitant es troba al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i ATC) i de Seguretat Social, i no té deutes amb l’Ajuntament de Martorell, o bé, si els té, es compensaran.
 •  CIF, DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica perquè la identitat ja queda acreditada digitalment).La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.

  La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions

   

  DOCUMENTACIÓ OBLIGATÒRIA

   

  Un rebut bancari on consti el número de compte i el titular del compte, sigui una persona física, sigui una persona jurídica (pot ser un rebut qualsevol de subministraments, materials, lloguer...)

Termini de resolució

Tres mesos a comptar des de la presentació de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: ajuts directes per a bars, restaurants i centres d’estètica tancats per la Covid-19.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions

Normativa general

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.
 • Acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 19 d’octubre de 2020.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Més informació

 

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

 

La subvenció s’ha de justificar com a data límit el 31 de març de 2021, mitjançant factures o altres documents acreditatius de les despeses suportades per l’establiment durant el tercer i/o el quart trimestre de l’any 2020 per import igual o superior a 1.500,00 €.