Subvencions del Bo Lloguer Jove

Codi

075

Descripció

Subvencions per facilitar el gaudi d'un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús a les persones joves amb escassos mitjans econòmics.  

 

Va dirigit a persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer, habitació i/o cessió d’ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya que en el moment de fer la sol·licitud tinguin fins a 35 anys inclosos i compleixin els requisits de la convocatòria.

 

Podeu consultar les preguntes freqüents al web habitatge.gencat.cat

Requisits

- No tenir més de 35 anys en el moment de presentar la sol·licitud de l'ajut.

 

Tenir la residència legal a Catalunya i que l'habitatge o habitació arrendada o cedida constitueixi la residència habitual i permanent de la persona arrendatària o cessionària durant tot el període pel qual es concedeixi l’ajut.

 

- Disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals iguals o inferiors a 2,83 vegades l'IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC, si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022:

 

 • En el cas d’una sola sol·licitud s’inclouen els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, constin o no com a titulars del contracte d'arrendament o cessió. 
 • En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d'habitació no s'inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l'habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.
 • Si en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, es consideraran els ingressos individuals.

- Ser titular o estar en condicions de subscriure, en qualitat de persona arrendatària, del contracte d’arrendament de l’habitatge o habitació o, en qualitat de cessionari del contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació, objecte de la subvenció. En el cas d’estar en condicions d’accedir a un arrendament o cessió d’habitatge o habitació, caldrà formalitzar el corresponent contracte en el termini màxim de dos mesos des de la notificació de la resolució de concessió de la subvenció.

 

- No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

 

 • Lloguer, renda mensual o cessió d'ús per a l'habitatge:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.

 

 • En els supòsit d'habitació no pot ser superior als imports següents:

Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.

 

-Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.

 

-Estar al corrent de pagament de les rendes de lloguer o dels preus de la cessió en el moment de presentar la sol·licitud.

 

-Fer el pagament per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, on constin els conceptes següents: la identificació de la persona pagadora, la identificació de la persona beneficiària del pagament i la mensualitat corresponent.

 

-No incórrer en cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions, que estableix l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

-Complir les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

El termini per presentar la sol·licitud s'inicia el dia 8 de juny de 2022 a les 9 hores i finalitza el dia 17 de juny de 2022 a les 17 hores.

Silenci administratiu

El termini màxim per resoldre i notificar la resolució és de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de publicació de la convocatòria. Un cop hagi transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat cap resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu d'acord amb l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Cal demanar cita prèvia: telèfon 93 775 60 76

Documentació que cal aportar

 

 • DNI/NIE/Certificat de Registre de Ciutadans de la Unió Europea de la persona sol·licitant i de tots els membres que integren la unitat de convivència.
 • Sol·licitud degudament emplenada i signada.
 • Declaració responsable de complir els requisits establerts en aquestes bases reguladores, de no concórrer en cap dels motius d’exclusió i de no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat. (Pàgines 3 i 4 de la sol·licitud).
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

- Els sol·licitants que hagin començat a treballar l’any 2021, hauran d’aportar un certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) corresponent a l’exercici 2021, o bé la declaració de l’IRPF 2021 o bé els certificats de les empreses on s’hagi treballat i la vida laboral.

 

També cal que presentin una declaració responsable en la que constin tots els ingressos percebuts aquell exercici.

 

- En el supòsit que la persona sol·licitant hagi començat a treballar  a l’any 2022  haurà d’aportar una declaració responsable en la que hi constin els ingressos previstos, el contracte de treball, signat amb una duració prevista de sis mesos a comptar des de la data de la sol·licitud, i  totes les  nòmines rebudes fins a la presentació de la sol·licitud.

 • Llibre de família, si escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant El contracte de lloguer ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Imprès normalitzat a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte (aquest document ha d'anar signat per el sol·licitant i per l'entitat bancària i posteriorment escanejar-lo) o document equivalent on s'ha d'ingressar la subvenció (certificat de titularitat).  

   

DOCUMENTACIÓ DEL SOL·LICITANT I DELS MEMBRES DE LA UNITAT DE CONVIVÈNCIA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, D’ACORD AMB EL QUE ESTABLEIX L’ARTICLE 28.2. DE LA LLEI 39/2015, D’1 D’OCTUBRE, DEL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU COMÚ DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, LLEVAT QUE US OPOSEU EXPRESSAMENT A LA CONSULTA.

 

 • IMPORTANT

 

- SI NO US OPOSEU A AQUESTA CONSULTA, L'ADMINISTRACIÓ OBTINDRÀ TOTA LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CONTINUAR AMB LA TRAMITACIÓ.

 

- SI US OPOSEU A AQUESTA CONSULTA, HEU DE PRESENTAR, OBLIGATÒRIAMENT, LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:

 

 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:

-Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació, de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.

 

-Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT) o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF.

 • Informe de vida laboral emès per la Tresoreria de la Seguretat Social relatiu a la persona sol·licitant i a totes les persones en edat laboral que formen part de la unitat de convivència.
 • Certificat de no tenir deutes amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària(AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l'Agència Tributària de Catalunya (ATC).
 • Dades sobre la propietat d'habitatges (Registre de la Propietat o Cadastre).

 

Termini de resolució

Sis mesos a comptar des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.

Tràmit pas a pas

 1. Valoració inicial del cas per part de l’OLH
 2. Omplir la instància amb totes les dades i, sobretot, tenir atenció amb el correu electrònic i el telèfon
 3. Adjuntar tota la documentació requerida (atenció, només es procedirà a donar continuïtat al tràmit un cop s’hagi aportat tota la documentació)
 4. Recollir el resguard de presentació del tràmit
 5. L’OLH farà una revisió de la documentació aportada i en el cas de ser correcta enviarà l’expedient a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, qui resol

Normativa reguladora del silenci administratiu

Article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu