Subvencions per a la instal·lació d’activitat als barris del nucli antic de La Vila de Martorell.

Codi

097

Descripció

 

INFORMACIÓ PRÈVIA


Llegiu detingudament la informació general del tràmit i prepareu tota la documentació obligatòria abans de començar la tramitació.

 

D’acord amb la Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, les persones jurídiques estan obligades a relacionar-se electrònicament amb l’administració.

 

INFORMACIÓ GENERAL DEL TRÀMIT

 

Aquest tràmit s'adreça a persones treballadores autònomes i empreses que desenvolupin la seva activitat comercial, empresarial o professional en un dels barris del nucli antic de La Vila de Martorell amb inici d’activitat des de l’1 de gener del 2023 i fins exhaurir la partida pressupostària corresponent.

 

El període imputable de les despeses presentades per a obtenir la subvenció és l’associat al temps transcorregut des del dia 1 de gener de 2023.

 

Requisits

 

Les persones beneficiàries hauran de complir els requisits següents:

 

 1. Ser persona física autònoma o persona jurídica (societats mercantils, laborals i cooperatives) i estar donada d’alta en algun dels epígrafs de l’Impost d’Activitats Econòmiques.
 2. Tenir la seu social, delegació o centre de treball al municipi de Martorell i desenvolupar la seva activitat comercial, empresarial o professional en un dels barris del nucli antic de La Vila de Martorell amb inici d’activitat des de l’1 de gener del 2023.
 3. Disposar de la corresponent autorització, llicència o permisos necessaris per a exercir la activitat, o, si s’escau, haver efectuat la preceptiva comunicació o declaració responsable a l’Ajuntament de Martorell.

 

QUANTIA DE LA SUBVENCIÓ

 

L’import és de fins 1.500 €, es veurà reduït en aquells casos en que la justificació de despeses no sigui suficient per justificar la totalitat de la quantitat de la subvenció.

 

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o bé una persona representant degudament autoritzada i acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Des del 5 de juliol del 2024.

El procediment d’atorgament és el de concurrència no competitiva en aplicació del que determina l’article 22.2.c de la Llei 38/2003 i les sol·licituds, un cop efectuada la corresponent convocatòria i publicada a través de la Base Nacional de Subvencions, es resoldran per ordre cronològic de presentació, quan s'hagin efectuat les verificacions oportunes, i fins a exhaurir el pressupost.

Silenci administratiu

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució, dins d’aquest termini, tindrà efectes desestimatoris.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Des del 5 de juliol del 2024.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

 

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR. MODELS

 

 1. Sol·licitud específica: “Subvencions per a la instal·lació o trasllat d’activitat a un local comercial del nucli urbà de Martorell”.La sol·licitud inclou la declaració responsable del compliment dels requisits establerts a les bases 3 i 4.
 2. Document d’identificació fiscal de la persona física o jurídica titular de l’establiment (NIF, CIF, NIE)
 3. Declaració d’alta en l’IAE o declaració censal, relativa a l’activitat econòmica que es desenvolupa on consti l’alta a un local comercial radicat al nucli antic de La Vila.
 4. Documentació acreditativa de les despeses elegibles assumides per la persona sol·licitant segons l’article 7 de les bases (Despeses subvencionables)
 5. Compte bancari per rebre la subvenció (vinculat a l’activitat). Document que acrediti la titularitat del compte indicat per rebre l’ingrés de la subvenció (un rebut bancari on consti el número i el titular del compte, la llibreta d’estalvi, certificat de l’entitat bancària...).

 

Termini de resolució

Dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds. La manca de resolució tindrà efectes desestimatoris.

Tràmit pas a pas

 

Telemàticament

 

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica: “Subvencions per a la instal·lació de l’activitat als barris del nucli antic de La Vila de Martorell”.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Normativa general

 

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Bases reguladores específiques de les subvencions destinades a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat als barris del nucli antic de La Vila de Martorell
 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu