En acord plenari de data 17/07/2023 es van aprovar els següents càrrecs eventuals, tots ells de dedicació plena, sense determinació d’horari, ni requisits de titulació. El seu règim d’incompatibilitats és el previst en la Llei 53/1984, d’incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques i la resta de disposicions reguladores de les incompatibilitats dels empleats públics.

 

 

 

Coordinador Àrea Econòmica. Organització i Règim Interior
Jordi Sánchez Tort

. Retribució anual bruta: 50.000€

 

Cap de Gabinet d’alcaldia
Susanna López Valle

. Retribució anual bruta: 50.000€

 

Cap de premsa i comunicació

Sense nomenament

. Retribució anual bruta: 50.000€

 

Responsable de continguts i comunicació
Mireia Moré Horta

. Retribució anual bruta: 40.000€