La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, estableix que a partir de gener de 2015 tots els proveïdors podran expedir i remetre factures electròniques.

 

En tot cas estan obligats a l’ús de la factura electrònica:

     a) Societats anònimes

     b) Societats de responsabilitat limitada

     c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no disposin de la nacionalitat espanyola.

    d) Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori espanyol en els temes que estableixi la normativa tributària.

     e) Unions temporals d’empreses

     f) Agrupacions d’interès econòmic, agrupacions d’interès econòmic europees Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons d’utilització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

 

La disposició addicional 3ª de l’Ordre HAP/492/2014, de 27 de març, per la que es regulen els requisits funcionals i tècnics del registre comptable de factures, estableix que les factures que s’expedeixin ajustaran la codificació dels òrgans administratius  que participin en la tramitació de les mateixes a l’establerta el directori DIR3 d’unitats administratives comunes gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

 

CODIS DIR3  A EFECTES REMISSIÓ FACTURES

Oficina comptable

L01081141

Ajuntament de Martorell

Òrgan gestor

L01081141

Ajuntament de Martorell

Unitat tramitadora

L01081141

Ajuntament de Martorell

 

CODIS DIR3 A EFECTES REMISSIÓ FACTURES

Oficina comptable

LA0004587

Patronat Municipal Servei d'Atenció a les Persones de Martorell

Òrgan gestor

LA0004587

Patronat Municipal Servei d'Atenció a les Persones de Martorell

Unitat tramitadora

LA0004587

Patronat Municipal Servei d'Atenció a les Persones de Martorell

 

Per acord del Govern 151/2014, d’11 de novembre, sobre el punt general d’entrada de factures electròniques de Catalunya, s’ha declarat el servei e.FACT del Consorci d’Administració Oberta de Catalunya com punt general d’entrada de factures electròniques de la Comunitat Autònoma de Catalunya i dels ens del sector públic de Catalunya qeu s’hagin adherit al servei e.FACT. L’Ajuntament està adherit a aquest servei. 

 

Per aquesta raó en les relacions que tingueu amb els proveïdors heu de comunicar-los-hi que tant en el cas de l’ajuntament com del patronat el punt general d’accés de factures electròniques és eFACT.