L’Ajuntament de Martorell ha creat tres comissions informatives amb caràcter permanent.

 

Competències:

Correspondrà a les comissions informatives permanents l’estudi i el dictamen previs dels assumptes que s’han de sotmetre a la decisió del ple o de la junta de govern local quan actuï per delegació d’aquest. També podran intervenir en relació amb els assumptes que s’han de sotmetre a la junta de govern local quan aquest òrgan els demani dictamen. Igualment podran efectuar el seguiment de la gestió de l’alcalde, la junta de govern local i els regidors que ostentin delegacions, sense perjudici de les competències de control que corresponguin al Ple.

 

Comissió informativa de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior, la qual assumirà les competències que la legislació vigent atribueix a la Comissió Especial de Comptes.

 

. Grup municipal de Junts per Martorell

Vocal titular: Lluís Amat Ferrer.

Vocal suplent: Lluís Sagarra Sesé.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Remedios Márquez Ortega.

 

 

. Grup municipal de Movem Martorell-En Comú Guanyem

Vocal titular: Xavier Sáez De Cortázar Gea.

Vocal suplent: Laura Ruiz Sigüenza.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Vocal titular: Víctor De León Kunst.

Vocal suplent: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

 

. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell

Vocal: Juan José Pérez Busto

 

 

Comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat

 

. Grup municipal de Junts per Martorell

Vocal titular: Lluís Esteve Balagué.

Vocal suplent: Albert Fernández Claramunt.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Antonio Carvajal Jiménez.

 

 

. Grup municipal de Movem Martorell-En Comú Guanyem

Vocal titular: Xavier Sáez De Cortázar Gea.

Vocal suplent: Laura Ruiz Sigüenza.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Vocal titular: Víctor De León Kunst.

Vocal suplent: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

 

. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell

Vocal: Juan José Pérez Busto

 

 

Comissió informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

 

. Grup municipal de Junts per Martorell

Vocal titular: Cristina Dalmau Cerdà.

Vocal suplent: Soledad Rosende Castillo.

 

. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Vocal titular: Manuela Franco Romero.

 

 

. Grup municipal de Movem Martorell-En Comú Guanyem

Vocal titular: Laura Ruiz Sigüenza.

Vocal suplent: Xavier Sáez De Cortázar Gea.

 

. Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Vocal titular: Soulimane Messaoudi Tahrioui.

Vocal suplent: Víctor De León Kunst.

 

. Grup Municipal de Ciutadans de Martorell

Vocal: Juan José Pérez Busto