Sol·licitud d’accés a la informació pública (consulta)

Codi

030

Descripció

Aquest tràmit us permet exercir el vostre dret d'accés a la informació pública -tant a títol individual com en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda- de què disposa aquests ens.

 

L’accés pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

 

En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l’ interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades.

Requisits

 • Ser major de 16 anys.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona física, major de 16 anys, a títol individual o en nom i representació de qualsevol persona jurídica que estigui legalment constituïda.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

La sol•licitud s'entén estimada si l'Administració no resol i notifica en el termini establert, llevat que una norma amb rang de llei estableixi expressament un efecte desestimatori.
El dret d'accés, però, no es pot adquirir per silenci administratiu si concorre algun dels límits establerts per Llei o altres normatives.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost. No obstant, l’expedició de còpies i la transposició a formats diferents de l’original poden restar subjectes a una contraprestació econòmica establerta per la corresponent ordenança fiscal.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

No cal adjuntar-hi cap document llevat que la informació que es pretengui obtenir contingui dades personals de tercers, que no tinguin empara legal d'accés, per tant, caldrà en aquest cas annexar el consentiment exprés i signat del titular de les dades.

Termini de resolució

S'efectuarà en el termini d'un mes. Hi poden haver pròrrogues fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si el volum o la complexitat de la informació ho requereix.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud (veure model adjunt) el mes precisa possible i la documentació requerida.
 2. El departament responsable revisarà les dades i informació demanda i en el cas de que no sigui precisa li donarà 10 dies per subsanar la instància presentada.
 3. En el cas de no ser competent en la seva resolució, s’informarà en un termini màxim de 15 dies des de la recepció de la instància.
 4. Si la informació sol·licitada afecta a tercers se’ls hi comunicarà la recepció de la instància i tindran un termini màxim de 10 dies per si volguessin presentar al·legacions.
 5. Si el volum o la complexitat de la informació sol·licitada així ho requereixen es pot prorrogar el termini inicial especificat per llei (1 mes) pel que es comunicarà a l’interessat el nou termini i les seves causes.
 6. Es notificarà a l’interessat i als possibles afectats la resolució final, que pot ser estimatòria (només en el cas d’oposició per part de tercers caldrà esperar a que finalitzi el seu termini per interposar recurs), parcial o desestimatòria, sempre ponderada.

Responsable

Departament de Secretaria

Normativa general

 • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l’òrgan que les ha dictades.

 

Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d’accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública.

Més informació

Tot i que no és necessari que motiveu la vostra sol·licitud d'accés a la informació ni cal que tingueu un interès personal, si exposeu els motius pels quals la sol·liciteu aquests podran ser tinguts en compte a l'hora de resoldre la vostra sol·licitud.