Inici >

Justificació de la subvenció COVID 2021 per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici d’activitats econòmiques

Codi

052

Descripció

Aquest tràmit permet justificar la subvenció directa per pal·liar els efectes de les restriccions a l’exercici de l’activitat econòmica, imposades per la Generalitat de Catalunya durant el quart trimestre de l’any 2020 i el període transcorregut de l’any 2021 per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

Requisits

 • Complir l’objectiu, executar el projecte o realitzar l’activitat que fonamenti la concessió de la subvenció.
 • Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Martorell, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquelles.
 • Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

Qui el pot tramitar?

Les persones físiques i/o jurídiques beneficiàries de la subvenció.

Periode de l'any en què es pot demanar

Fins al 31 de juliol de 2021.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Des de la seva publicació a la Seu electrònica i fins al 31 de juliol de 2021.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Cal demanar cita prèvia trucant al 937756076 o a través de la Seu electrònica.

Documentació que cal aportar

 • Factures o altres documents acreditatius de les despeses suportades per l’establiment durant el primer semestre de l’any 2021, per un import igual o superior a 1.500,00€.

Termini de resolució

No n'hi ha

Tràmit pas a pas

Telemàticament (obligatori per a les persones jurídiques)

 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica. El tràmit inclou la declaració responsable de la persona física o jurídica beneficiària conforme no ha obtingut altres subvencions i ajuts per a la mateixa finalitat o, en el cas d’haver-los obtingut, acreditativa de que l’import total d’aquests és inferior al cost de les despeses acreditat.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Presencialment

 

 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. S’ha de demanar cita prèvia trucant al 937756076 o a través de la Seu electrònica.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

Es comprovarà la documentació. Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, s’atorgarà a la persona interessada un termini de deu dies per a la seva esmena. L’incompliment en termini de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient comportarà la revocació, total o parcial, de la subvenció concedida, així com el reintegrament de la quantitat indegudament percebuda.

Normativa general

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus organismes autònoms.
 • Acord adoptat pel Ple municipal en sessió de 15 de març de 2021.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.