Justificació de subvenció per a activitats culturals i festes populars

Codi

001

Descripció

Aquest tràmit permet presentar la justificació de la subvenció per a activitats culturals i festes populars.

Requisits

-Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenti la concessió de la subvenció.

 

-Justificar la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió de la subvenció.

 

-Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que efectuï l’Ajuntament de Martorell o l’Organisme Autònom corresponent, aportant tota la informació que li sigui requerida en l’exercici d’aquelles.

 

-Comunicar l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades, procedents de qualssevol Administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

Aquesta comunicació s’haurà d’efectuar tan aviat com es coneguin i, en tot cas, amb anterioritat a la justificació de l’aplicació donada als fons percebuts.

 

-Disposar dels llibres de comptabilitat, registres diligenciats i demés documents degudament auditats exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, per tal de garantir l’adequat exercici de les facultats de comprovació i de control per part de l’Ajuntament de Martorell o de l’Organisme Autònom corresponent.

 

-Conservar els documents justificatius de l’aplicació de la subvenció rebuda, inclosos els documents electrònics, en tant puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i de control.

 

-Donar l’adequada publicitat de la subvenció obtinguda en tota la publicitat que realitzin per qualsevol mitjà de l’activitat, l’actuació o el projecte subvencionat.

 

-Procedir al reintegrament de la subvenció rebuda en els supòsits contemplats en la present Ordenança.

 

-Complir els criteris mediambientals establerts en la corresponent convocatòria

Qui el pot tramitar?

Beneficiaris de subvenció per a activitats culturals i festes populars

Periode de l'any en què es pot demanar

Abans de l’1 de març de l’any següent al de la concessió de la subvenció

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

A partir de la concessió de la subvenció

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

- Memòria detallada de l'activitat realitzada, en la qual s’especificarà el seu cost, amb el desglossament de cadascuna de les despeses realitzades (veure Model 1 adjunt).

 

- Relació de les factures justificatives de la subvenció (veure Model 2 adjunt).

 

- Les factures justificatives agrupades en un únic fitxer i ordenades segons la relació del Model 2.

 

- Memòria detallada del projecte (veure Model 3 adjunt)

 

En el cas de que l'activitat s'hagi finançat amb fons propis o altres subvencions/ recursos, caldrà adjuntar una relació on s'acrediti el seu import, procedència i aplicació d'aquestes fons a l'activitat subvencionada.

 

També s'haurà d'adjuntar exemplars de tota la documentació impresa que s'hagi pogut generar per l'activitat o el projecte subvencionats, en el cas de que s'hagin generat.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la justificació (art. 42.3 de la LRJAP i modificacions)

Tràmit pas a pas

- Presenteu la justificació amb la documentació requerida

 

- El responsable d’àrea de cultura la comprova, verifica i redacta l’informe corresponent

 

- El director del PMSAPM redacta informe i la vicepresidenta primera la diligència de pagament

 

- El Departament d’Intervenció tramita l’ordre de pagament i el departament de Tresoreria l’executa

Responsable

Departament de Cultura

Normativa general

- El Tractat de la Unió Europea.

- La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

- El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

- El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

- El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

- El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

- L'altra legislació concordant 

Normativa local

- Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

- Estatuts PMSAPM

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria

Més informació

/