Sol·licitud de subvenció en matèria de joventut

Codi

015

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar subvenció en matèria de joventut per l'any 2024

Requisits

 

-No haver signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Martorell o els seus Organismes Autònoms per a la mateixa activitat o projecte per als quals es demana subvenció.

-Tenir  justificades les subvencions atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini establert per a la justificació.

-Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Martorell o els seus organismes autònoms.

Qui el pot tramitar?

-Les entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi de Martorell, que realitzin activitats d'interès municipal i es trobin degudament inscrites en el Registre Municipal d’Entitats de Participació Ciutadana.
-Les persones físiques domiciliades al municipi de Martorell que realitzin activitats d'interès municipal.
-Les entitats i associacions sense ànim de lucre i les persones físiques que, no estant domiciliades al municipi de Martorell, realitzin activitats d'interès municipal dins o en benefici de la vila.

Periode de l'any en què es pot demanar

Cada exercici econòmic s'aprovarà per l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui de l'Ajuntament o el/la President/a o Vicepresident/a en qui delegui dels seus Organismes Autònoms una convocatòria subvenció en matèria de joventut.

Aquest any 2024 la subvenció podrà demanar-se fins el 8 d'abril a les 23:59h.

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini s’establirà a la convocatòria

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

-Certificat expedit pel Secretari de l’Entitat acreditatiu de l’acord de l’Òrgan de Govern pel qual es decideix la formulació de la sol·licitud, si fos procedent d’acord amb els seus estatuts o normativa reguladora de la seva organització i funcionament

-Descripció detallada de l’activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció. MODEL 1

-Pressupost total, desglossat per conceptes, de l’activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció. MODEL 2

- Pressupost general de l'entitat

- Forma i fonts de finançament, amb especificació de cadascuna d’aquestes, de l’activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció.

-Les associacions / fundacions / ONG que no estiguin inscrites en el Registre d’Entitats de Participació Ciutadana de Martorell però que estiguin inscrites en el corresponent Registre de la Generalitat de Catalunya podran donar el seu consentiment per a que es consultin les seves dades. En el cas de que estiguin inscrites en altres registres públics hauran d'aportar l'acreditació pertinent

Termini de resolució

Termini previst en la convocatòria

Tràmit pas a pas

-Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida

-La Comissió Qualificadora analitza la sol·licitud i formula proposta de resolució amb informe de la Intervenció municipal

-Dins el termini previst en la convocatòria, l’òrgan competent en procedirà a la concessió, notificant a aquest efecte la resolució que s'adopti a l'interessat, que s'entendrà que l'accepta si dins del mes següent a la recepció de la comunicació de concessió no manifesta res en contra

-L’acord de concessió de les subvencions es publicarà íntegrament en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Martorell. També es publicarà un extracte d’aqueix acord en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, indicant el lloc on es troba exposat el seu contingut íntegre. Aquesta darrera publicació no caldrà quan els imports de les subvencions concedides, individualment considerades, siguin de quantia inferior a 3.000 euros.

Responsable

Departament de Joventut

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

-L'altra legislació concordant

 

Normativa local

 

-Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

-Estatuts del PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria