Sol·licitud de bestreta de la subvenció en matèria de joventut

Codi

017

Descripció

Aquest tràmit serveix per sol·licitar una bestreta de la subvenció en matèria de joventut, que se li hagi concedit

Requisits

Tenir concedida una subvenció en matèria de joventut.

Qui el pot tramitar?

Entitats, associacions o persones físiques a les que se’ls hagi concedit subvenció en matèria de joventut

Periode de l'any en què es pot demanar

A partir que es notifiqui la concessió de subvencions en matèria de joventut

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

A partir de la recepció de la comunicació de concessió

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Termini de resolució

Termini previst en la convocatòria

Tràmit pas a pas

-Presenteu la sol·licitud

-El responsable d’àrea de cultura la comprova, verifica i redacta l’informe corresponent

-El director del PMSAPM redacta i signa informe i la vicepresidenta primera la diligència de pagament

-El Departament d’Intervenció tramita l’ordre de pagament i el departament de Tresoreria l’executa

Responsable

Departament de Joventut

Normativa general

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

-L'altra legislació concordant

 

Normativa local

 

-Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

-Estatuts PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria