Sol·licitud de subvenció en matèria d'esports per a activitats físiques i/o esportives

Codi

014

Descripció

Aquest tràmit permet presentar la documentació general corresponent a l'atorgament de subvencions destinades a la realització d'activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Cal tramitar-se en el cas de que hom vulgui accedir a alguns dels programes que es recullen en les bases de la convocatòria.

 

REQUISITS:

- No tenir afany lucratiu.

- Estar registrada al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Martorell.

- Estar registrada al Registre de Clubs i Associacions Esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.

- Tenir més de 2 anys d’antiguitat com entitat registrada al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Martorell.

- Trobar-se al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Martorell.

- No tenir signat cap conveni de col·laboració amb el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell o amb l’Ajuntament de Martorell, per a la mateixa activitat per a la qual es demana subvenció.

Qui el pot tramitar?

-Entitats de Martorell que fomentin una activitat d’utilitat pública o interès social, o que promoguin la consecució d’un fi públic en l’àmbit de l’activitat física i esportiva

Periode de l'any en què es pot demanar

Cada exercici econòmic s'aprovarà per l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui de l'Ajuntament o el/la President/a o Vicepresident/a en qui delegui dels seus Organismes Autònoms una convocatòria de concurs públic per l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Aquest any 2020 la subvenció podrà sol·licitar-se fins el 28 de febrer a les 23:59h.

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini previst en la convocatòria, s'entendrà desestimada la petició.
NORMATIVA: Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini s’establirà a la convocatòria

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

- Pressupost general de l'entitat

- Certificat d'estar al corrent de les obligacions davant l'Hisenda pública (durant la tramitació electrònica es pot donar el consentiment perquè el Patronat ho consulti directament)

- Certificat de no tenir obligacions pendents davant la seguretat social (durant la tramitació electrònica es pot donar el consentiment perquè el Patronat ho consulti directament)

- Declaració de sol·licitud d'altres subvencions, si és el cas. Pot descarregar-se el model adjunt

Termini de resolució

TERMINI DE RESOLUCIÓ: Termini previst en la convocatòria

Tràmit pas a pas

-Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida

-La Comissió Qualificadora analitza la sol·licitud i en el cas de que no sigui correcta farà els requeriments oportuns.

Responsable

Departament d'Esports

Normativa general

NORMATIVA GENERAL:

-El Tractat de la Unió Europea.

-La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

-El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

-El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril

-El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny

-El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors

-L'altra legislació concordant

 

NORMATIVA LOCAL

-Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

-Bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades al ciutadans de Martorell

-Estatuts del PMSAPM

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria

Més informació

A banda de presentar aquesta sol·licitud, cal TRAMITAR les sol·licituds pertinents per a cadascun dels programes als que hom es presenta.