Processos de selecció de personal per a l'Ajuntament

Codi

009

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la participació a les convocatòries de selecció de personal de l’Ajuntament  https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm

 

REQUISITS:

Segons les bases reguladores de cada convocatòria (veure requisits de les persones aspirants)

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Periode de l'any en què es pot demanar

Segons convocatòries

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Obligacions econòmiques

Sense cost

Termini per iniciar aquest tràmit

Segons convocatòries

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Seu electrònica > Catàleg de tràmits > Recursos Humans

· Presencial

Carrer del Mur, núm. 61

On es fa

Documentació que cal aportar

Segons convocatòries

Termini de resolució

TERMINI DE RESOLUCIÓ: Segons convocatòries

Tràmit pas a pas

 • Presentació de sol·licituds
 • Decret d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció. Consulta les llistes a 

 https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm

 

 • Termini de presentació d’al·legacions
 • Exàmens
 • Valoració final
 • Recurs alçada

Responsable

Departament de Recursos Humans

Normativa general

NORMATIVA GENERAL:

 • Llei 30/1984, de 2 d’agost, de mesures urgents per a la reforma de la Funció Pública.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Decret 214/1990, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals. Títol 4.
 • Decret 1/1997, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matèria de funció pública.
 • Decret Legislatiu 2/2003, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic

 

 

NORMATIVA LOCAL

 

 • Bases reguladores específiques de cada convocatòria

Vies de reclamació

Segons l’acte a reclamar:

 • Recurs contenciós administratiu en el termini de 2 mesos des de l’endemà de la notificació o publicació.
 • Recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes des de l’endemà de la notificació o publicació.
 • Recurs d’alçada
 • Qualsevol altre recurs que considerin convenient per a la defensa dels seus interessos