Queixes, suggeriments i propostes

Codi

036

Descripció

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

Requisits

  • No cal complir cap requisit específic. 

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • Documentació complementària que considereu pertinent.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la instància amb la vostra queixa, suggeriment o proposta.
  2. Segons la temàtica de la sol·licitud recepcionada es derivarà al departament corresponent
  3. El departament responsable procedirà a tramitar la petició formulada.

Responsable

Departament de Secretaria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.