Queixes, suggeriments i propostes

Codi

021

Descripció

La ciutadania pot fer arribar al seu ajuntament les queixes, suggeriments referents a temes com l'estat del carrer, enllumentat públic, infraestructures municipals, edificis privats, veïns, etc. Així com totes aquelles propostes que consideri oportunes, incloses les incidències o reclamacions sobre un servei, una actuació o una decisió municipal, o bé, les idees que ajudin a millorar el servei de l'organització.

 

REQUISITS: No cal complir cap requisit específic. 

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla

Obligacions econòmiques

Sense cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

OFINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)
C/ Mur, 61

Documentació que cal aportar

Documentació complementària que considereu pertinent.

Termini de resolució

TERMINI DE RESOLUCIÓ: El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Responsable

Secretaria

Normativa general

* Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
* Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
* Llei 11/2007, del 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
* Llei 30/1992, del 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.
* Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.