Subvenció IBI per a famílies amb rendes insuficients

Codi

010B

Descripció

 

Subvenció per fomentar la realització efectiva del dret a l'habitatge de les persones residents a Martorell. Concretament ajut per a les famílies amb rendes insuficients.

 

Requisits

 

Poden ser beneficiàries d’aquestes subvencions les famílies residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i que tinguin, conjuntament amb els seus convivents, uns ingressos bruts anuals, referits al darrer exercici tancat, iguals o inferiors als que figuren en la taula de l'art. 9 de les bases reguladores.

Qui el pot tramitar?

Famílies que compleixin els requisits que marquen les bases reguladores de les subvencions IBI en el seu article 9.

Periode de l'any en què es pot demanar

Del 15 de febrer al 15 d'abril de 2024.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

S'ha de sol·licitar dins del període que marquen les bases reguladores de la subvenció.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

EN TOTS ELS CASOS:

 • DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant.
 • Dades bancàries.
 • Dades personals dels membres de la unitat de convivència. Veure Model.

 

PERSONES USUFRUCTUÀRIES:

 • Document que acrediti el dret sobre l’habitatge.

PERSONES LLOGATERES:

 • Còpia del contracte de lloguer que acrediti la repercussió de l’IBI.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud

Tràmit pas a pas

 

 1. Comprovació i verificació de la documentació presentada.
 2. Requeriment d'esmenes en el cas que sigui necessari.
 3. S'elabora una proposta d'acord per a la Junta de Govern Local.
 4. Es notifica als interessats la decisió presa respecte la seva sol·licitud.

Responsable

Departament de Serveis Socials

Normativa general

 

 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local

 

 • Bases reguladores de les subvencions per fomentar la realització efectiva del dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratriu.

Més informació

 

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat de la declaració responsable que es presenti davant l'administració és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.