Subvenció IBI. Habitatge en el programa de mediació de l'OLH

Codi

010D

Descripció

Subvenció per fomentar la realització efectiva del dret a l'habitatge de les persones residents a Martorell. Concretament ajut per a les persones que han posat a disposició de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de Martorell un habitatge per tal de destinar-lo al programa de mediació per al lloguer social.

Requisits

Persones físiques que siguin titulars d'habitatges al terme municipal de Martorell i que l'hagin posat a disposició de l'Oficina Local d'Habitatge (OLH) de Martorell, per tal de destinar-lo al programa de mediació per al lloguer social, durant un termini d'almenys sis mesos dintre de l'any natural anterior a aquell en el que es presenta la sol·licitud de subvenció.

Qui el pot tramitar?

Les persones físiques que compleixin els requisits que marquen les bases reguladores de les subvencions IBI vigents.

Periode de l'any en què es pot demanar

FINS EL 3 DE JULIOL DE 2020.
NO S'ADMETRÀ CAP INSTÀNCIA A PARTIR DE L'ENDEMÀ D'AQUESTA DATA.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

S'ha de sol·licitar dins del període que marquen les bases reguladores de la subvenció

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

OAC Ajuntament
C/ Mur, 61
Dilluns a dijous de 8-18h i divendres de 8-14h

Documentació que cal aportar

_DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica)

_Dades bancàries

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol•licitud

Tràmit pas a pas

_Comprovació i verificació de la documentació presentada

_Requeriment d'esmenes en el cas que sigui necessari

_S'elabora una proposta d'acord per a la Junta de Govern Local

_Es notifica als interessats la decisió presa respecte la seva sol·licitud

Responsable

Departament de Tresoreria

Normativa general

_Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

_Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions

_Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

_Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya

Normativa local

_Bases reguladores de les subvencions per fomentar la realització efectiva del dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell

Més informació

Segons el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, la inexactitud o falsedat de la declaració responsable que es presenti davant l'administració és motiu d'exclusió de la persona que realitza la sol·licitud de subvenció, com també motiu de revocació i/o reintegrament de la subvenció en el cas que li sigui atorgada, sens perjudici de la possibilitat d'imposar les sancions que corresponguin i d'exigir les responsabilitats de qualsevol tipus en què s'hagi pogut incórrer com a conseqüència de la inexactitud o la falsedat en la declaració.