Sol·licitud d'alta al Padró Municipal d'habitants per canvi de residència

Codi

004

Descripció

Alta al Padró Municipal d'Habitants per canvi de residència de persones procedents d'un altre municipi de l'Estat espanyol o procedents d'altres països

Requisits

Ser major d’edat i estar residint la major part de l’any en el domicili on us voleu empadronar

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Silenci administratiu

Positiu

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

No n'hi ha

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC)
C/ del Mur, 61
De dilluns a dijous de 8-18h i divendres de 8-14h

Documentació que cal aportar

 • Tramitació presencial a l’OAC:
  • Documentació d’identitat personal en vigor:
   • Persones majors d’edat: DNI, targeta de residència, passaport. Cal portar l’original i una fotocòpia.
   • Persones menors d’edat:
    • Original del llibre de família i fotocòpia de la pàgina d’inscripció del naixement.
    • En cas de separació o divorci de les persones progenitores: original i fotocòpia de la resolució judicial que atorga la guàrdia i custòdia.
    • Si no hi ha resolució judicial, ambdues persones progenitores han de signar
  • Documentació justificativa de l’habitatge:
   • Escriptura de compta-venda o d’acceptació d’herència que acrediti la propietat de l’habitatge o, en casos d’arrendament, el contracte de lloguer.
   • Última factura de subministraments d’aigua o electricitat on consti el domicili (en el supòsit de no haver generat cap factura, la documentació que acrediti el canvi de nom dels subministraments esmentats).
  • En el cas de no ser la persona titular de l’habitatge, sempre haurà de venir acompanyada de la persona propietària o llogatera per tal que autoritzi l’empadronament.

 

 •  Tramitació telemàtica a través de la Seu Electrònica:

  • La identitat personal queda acreditada amb el certificat d’identificació i signatura utilitzat per la persona interessada en el tràmit o la seva representant degudament autoritzada i acreditada. No és necessari aportar còpia de cap altre document d’identitat personal.

  • Documentació justificativa de l’habitatge:
   • Escriptura de compta-venda o d’acceptació d’herència que acrediti la propietat de l’habitatge o, en casos d’arrendament, el contracte de lloguer.
   • Última factura de subministraments d’aigua o electricitat on consti el domicili (en el supòsit de no haver generat cap factura, la documentació que acrediti el canvi de nom dels subministraments esmentats).
  • En el cas de no ser titular de l'habitatge (propietat o lloguer), és necessària una autorització expressa de la persona que ho sigui. Aquesta autorització ha d'anar signada pel titular, i ha d'acompanyar-se d'una còpia del seu document d'identitat on consti la seva firma.

Termini de resolució

La tramitació és immediata partir de la recepció i validació de la documentació el servei municipal.

Tràmit pas a pas

 • Presencialment
  • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
  • Si les persones interessades no són les titulars de l’habitatge (propietat o lloguer), hauran d’anar acompanyades del titular per tal que autoritzi l’empadronament.
  • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació.
  • Un cop verificada tota la documentació, la gestora donarà d’alta la persona o persones que ho han sol·licitat. La inscripció és immediata.
  • Es confecciona un full d’alta que és signat per les persones interessades i, en el seu cas, per qui autoritza l’empadronament. Aquest document és arxivat al registre de l’Ajuntament per tal que quedi constància.
  • Es lliura un volant d’empadronament als interessats.
  • L’alta al padró suposa la baixa automàtica al padró anterior.

  

 • Telemàticament
  • Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
  • El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
  • El tràmit és individual i per a persones majors d’edat.
  • Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
  • Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
  • Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
  • Una de les gestores de l’OAC obre un expedient.
  • Un cop verificat que la documentació és correcta, es dona d’alta la persona o persones que ho han sol·licitat. La inscripció és immediata.
  • Es confecciona un full d’alta que és incorporat a l’expedient.
  • Es prepara un volant d’empadronament per a la persona empadronada que podrà recollit accedint a la seva bústia electrònica.
  • L’alta al padró suposa la baixa automàtica al padró anterior.

Responsable

Departament d'estadistica

Normativa general

 

- Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.

 

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

- Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.

 

- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

 

- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa reguladora del silenci administratiu

_Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
_Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Més informació

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.

 

 • Autorització alta padró
 • Autorització alta padró menors
 • Autorització per empadronar-se amb una altra persona