Consulta, reclamació, queixa o denúncia a l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC)

Codi

005

Descripció

Tràmit necessari per fer una consulta, reclamació, queixa o denuncia davant de la OMIC, perquè es resolguin els dubtes,es faci una mediació amb la part contraria per mirar de resoldre la incidència o arribar a un acord entre les parts, o es derivi la denúncia a l’administració corresponent.

Requisits

  • Estar empadronat/da o vivint a Martorell
  • Ser consumidor/a o usuari/a final d’un producte o servei (Segons la definició de consumidor del Codi de Consum de Catalunya)
  • Prèviament és imprescindible que us adreceu a l’empresa amb la qual heu tingut la relació de consum, i que no hagueu tingut resposta en el termini d’un mes o que aquesta no hagi estat satisfactòria

Qui el pot tramitar?

La persona afectada o mitjançant un representant

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any (Consultar l’horari durant els períodes de vacances)

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Per telèfon

93 775 3752

· Presencial

OMIC, Carrer del Mur, 61
Sempre cal demanar cita a través del telèfon o bé a través de omic@martorell.cat

Documentació que cal aportar

Algun d'aquests documents:

 

-Reclamació escrita. Es pot enviar pels mitjans esmentats anteriorment. Hi heu d’incloure les vostres dades (adreça, telèfon de contacte, etc.), una exposició clara i concisa dels fets i la petició que feu a l'empresa o professional.

 

-Documentació de la que es disposi (factures, tiquets, publicitat, pressupost...).

 

-Full oficial de reclamacions de la Generalitat de Catalunya (Adjunt)

 

-Sol·licitud d’arbitratge: en cas que s’hagi efectuat la mediació prèvia i no s’hagi resolt favorablement, i en cas que l’empresa estigui adherida al sistema arbitral de consum. La sol·licitud s’ha d’enviar directament a la Junta Arbitral de Consum. (Model adjunt)

Termini de resolució

El termini que es disposa al Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum

Tràmit pas a pas

1.-Petició de cita prèvia o recepció de la consulta/reclamació/denúncia mitjançant qualsevol dels mitjans esmentats anteriorment

2.-Asistencia a la visita el dia convingut amb la documentació del cas

3.-Mediació per part de la OMIC amb la part contrària per mirar de resoldre la incidència a arribar a un acord entre les parts

4.-Comunicació per part de la OMIC del resultat de la mediació

5.-En cas de no resolució favorable i que hi hagi possibles incompliments, derivació, si s’escau, a un altre administració, departament o entitat de resolució alternativa de conflictes.

Responsable

Regidoria de Promoció Econòmica i Comerç

Normativa general

  • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya
  • Decret 98/2014, de 8 de juliol, sobre el procediment de mediació en les relacions de consum
  • Reial Decret 231/2008, de 15 de febrer, pel qual es regula el sistema arbitral de consum
  • RDL 1/2007, de 16 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris, així com les seves modificacions posteriors

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015 de 1 de octubre dels procediment administratiu comú de les administracions publiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu

Més informació

  • Aquest tràmit també es pot fer mitjançant sol·licitud efectuada a la pàgina web de l’Agència Catalana del Consum http://consum.gencat.cat (des de l’apartat de “consultes i reclamacions”)