Alta, modificació o baixa al Cens Municipal d’animals de companyia: gats i fures

Codi

006

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l'alta, baixa o modificació de dades relatives al Cens municipal d’animals de companyia que resideixen habitualment al terme municipal de Martorell. En cas de canvi de residència, encara que hagi censat el seu animal a l'Ajuntament d'origen, caldrà censar l’animal a l'Ajuntament de Martorell.

Requisits

  • Ser major de 16 anys. Si el propietari és menor de 16 anys, el tràmit l’ha de fer un dels progenitors- mare, pare o tutor, com a representant de l’intessat.
  • Haver identificat l’animal mitjançant microxip adaptat al que estableix la norma ISO 11784.

Qui el pot tramitar?

La persona propietària de l’animal o qualsevol persona major de 16 anys que la representi i aporti la documentació necessària

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Silenci administratiu

El silenci administratiu serà positiu (l'animal quedarà censat).

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

La inscripció al Cens d’animals de companyia que resideixen al municipi es realitzarà dins el termini de tres mesos comptats a partir de la data de naixement, dins del primer mes de la data d’adquisició de l’animal en cas que no sigui un cadell i dins dels primers 15 dies des de la defunció, canvi de residència o de propietari.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE o NIF). Si la tramitació es fa presencialment, cal mostrar el DNI. 
  • Document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia (carnet sanitari) on constin les dades següents: Espècie i raça, Sexe, Data de naixement, Sistema utilitzat d’identificació (microxip, tatuatge), Codi d’identificació, Domicili habitual de l’animal. 

    Si la tramitació es fa presencialment, només caldrà mostrar-lo.

  • Si es canvia el titular de l’animal: Fotocòpia del formulari de l’AIAC degudament omplert i signat per l’anterior i pel nou propietari de l’animal. Aquest formulari s’obtindrà a un veterinari.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert.

Tràmit pas a pas

1.- Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.

2.- Personal de medi ambient analitzarà la documentació i farà la inscripció al cens.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

- Decret legislatiu 2/2008, de 15 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals

- Decret 328/1998, de 24 de desembre, de la Generalitat de Catalunya, sobre identificació i registre d’animals de companyia

Normativa local

- Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència d’animals.

Més informació

Les persones propietàries de gossos, gats i fures estan obligats a fer la seva inscripció al Cens d’animals de companyia del municipi on resideixen.

És important inscriure l'animal perquè:

  • En cas de pèrdua o robatori s'agiliten els tràmits de recuperació de l'animal.
  • La devolució de l'animal perdut, la pot fer directament la persona que l'ha trobat.
  • El Centre d'Acollida d'Animals de Companyia podrà posar-se en contacte immediatament amb els propietaris dels animals perduts i identificats.

Cal guardar el comprovant de la sol·licitud (en el cas de fer la tramitació electrònicament) perquè li pot ser requerit en algun moment per la policia local. Quan s’obté el justificant de l'Anicom, s'han de revisar les dades per assegurar-se que són correctes (adreça, telèfon) i cal guardar el document com a comprovant.

 

Per a més informació podeu consultar el Registre general d’animals de companyia (ANICOM).