Declaració responsable d'alta o modificació de dades bancàries de persones creditores

Codi

013

Descripció

Aquest tràmit permet la comunicació de dades bancàries, prèviament conformades per l'entitat bancària, per a realitzar els pagaments a les persones físiques creditores per part de la Tresoreria de l'Ajuntament.

Requisits

Ser persones físiques o jurídiques creditores que han d'utilitzar el mitjà de transferència bancària per cobrar

Qui el pot tramitar?

Tota persona física que hagi de rebre un pagament de l'Ajuntament. Les persones jurídiques només poden realitzar el tràmit de forma presencial a l'Oficina d'Atenció Ciutadana - OAC, al C/ del Mur, 61, o bé enviant per correu postal tota la documentació original degudament conformada i segellada per l'entitat bancària a l'Ajuntament de Martorell, Plaça de la Vila, 46, 08760 Martorell

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Silenci administratiu

Tràmit sense resolució d’òrgan. Les dades es consideraran vàlides a efectes d’ordenació de pagaments fins que no es comuniqui la baixa o qualsevol modificació

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Nomes per a persones físiques

· Presencial

OAC- C/ del Mur, 61
Correu postal - Plaça de la Vila, 46, 08760 Martorell

Documentació que cal aportar

  • Documentació acreditativa de la titularitat del compte bancari.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Tràmit pas a pas

1.- Es presenta la sol·licitud, amb la documentació obligatòria.

2.- La sol·licitud queda registrada d’entrada i el personal de l’OAC la deriva a Tresoreria, qui s’encarrega de realitzar els pagaments de l’Ajuntament

Responsable

Departament de tresoreria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu