Presentació de rebuts de lloguer. Subvencions per al pagament de lloguer

Codi

019

Descripció

Aquest tràmit permet als beneficiaris dels ajuts per al pagament del lloguer, atorgades per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, la presentació de documentació complementària.

Requisits

Ser una persona beneficiària d'un ajut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer

Qui el pot tramitar?

El titular d’un ajut de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per al pagament del lloguer o un membre de la unitat de convivència

Periode de l'any en què es pot demanar

Temporal. En funció dels terminis que estableix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol•licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

Un cop el sol•licitant hagi rebut mitjançant SMS o carta certificada la resolució favorable del seu expedient

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

_DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica)

 

_Rebuts de lloguer. Només s’acceptaran transferència bancària, rebut domiciliat i/o rebut emès per un administrador de finques i ha de constar el nom de l’arrendatari, el de l’arrendador, el concepte i l’import.

Termini de resolució

Per la naturalesa del tràmit no es contempla un termini preestablert

Tràmit pas a pas

  1. Presentació de rebuts
  2. Oficina Local d’Habitatge (OLH) revisa la documentació aportada
  • Si la documentació és correcta, es justifiquen els rebuts perquè l’Agència de l’Habitatge de Catalunya pugui procedir al pagament. El pagament no és immediat.
  • Si és incorrecta, l’OLH es posa en contacte amb el sol·licitant, per tal d’esmenar-la.

Responsable

Oficina Local d'Habitatge (OLH)

Normativa general

_Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions

_Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya

_Resolució específica bases i convocatòria (anual)

_ Llei  39/2015,  d’1  d’octubre,  del  procediment  administratiu  comú  de  les  administracions públiques

_ Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l'habitatge

_ Real Decreto 106/2018, de 9 de marzo, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021

_Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics. (DOGC  núm.  6094  publicat el  23/03/2012)

_Ordre MAH/402/2009, de 5 d'agost, per la qual es regulen les prestacions permanents per al pagament del lloguer. (DOGC  núm.  5470  publicat el  23/09/2009)

_Llei 5/2007, del 4 de juliol, de mesures fiscals i financeres. (DOGC  núm.  4920  publicat el  06/07/2007)

_Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. (DOGC  núm.  4691  publicat el  04/08/2006)

_Reial Decret 233/2013, de 5 d'abril, pel qual es regula el Pla Estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació d'edificis, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2016. (BOE  núm.  86  publicat el  10/04/2013)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu