Alta al padró municipal d’habitants per naixement

Codi

011

Descripció

Aquest tràmit permet inscriure en el Padró Municipal d'Habitants de Martorell a un nadó ja inscrit al Registre Civil i que s’empadrona per primera vegada, sempre i quan les persones progenitores ja estiguin empadronades a Martorell.

Requisits

Disposar de l'acreditació de la inscripció del nadó al Registre Civil, dels documents d'identitat de les persones progenitores o tutores legals i de la residència a un domicili de Martorell.

Qui el pot tramitar?

- El pare, la mare o les persones tutores legals del nadó
- Persona major d’edat amb autorització expressa, per escrit i signada, de les persones progenitores que sol•liciten l’empadronament

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

L’alta per naixement es pot fer fins que el nadó te un any de vida.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Horari d'atenció presencial especial COVID: De dilluns a dijous de 8:00h a 14:30h i els divendres de 8:00h a 14:00h.
Cal demanar cita prèvia: telèfon 93 775 60 76 o correu electrònic oac@martorell.cat

Documentació que cal aportar

Tramitació presencial a l’OAC:

 

Horari d'atenció presencial especial COVID: de dilluns a dijous de 8:00h a 14:30h i els divendres de 8:00h a 14:00h.

 

Cal demanar cita prèvia: telèfon 93 775 60 76 o correu electrònic oac@martorell.cat

 

1. Documentació d’identitat personal en vigor de les persones progenitores:

 • DNI, targeta de residència, passaport. Cal portar l’original i una fotocòpia.

 2. Documentació acreditativa de la identitat del nadó:

 • Original del llibre de família i fotocòpia de la pàgina d’inscripció del naixement.

 

3. En el cas de que els progenitors no convisquin en el mateix domicili, aporteu un dels següents documents:

 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia,
 • Documentació judicial de la tutela de menors, o
 • Declaració conjunta dels pares del menor, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció, acompanyada dels documents d'identitat dels pares on constin les seves signatures.

 4. En el cas d’actuar en representació:

 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant, acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat del sol·licitant i l’original de la persona autoritzada.

 

 Tramitació telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

1. Documentació d’identitat personal en vigor de les persones progenitores:

 • DNI, targeta de residència, passaport.

 

2. Declaració conjunta de les persones progenitores del nadó, amb signatura original, conforme estan d'acord en la seva inscripció. Caldrà indicar el domicili on se sol·licita l’empadronament.

 

3. Documentació acreditativa de la identitat del nadó:

 • Llibre de família: pàgina on constin les persones titulars i pàgina d’inscripció del naixement.

4. En el cas de que els progenitors no convisquin en el mateix domicili per causa de separació o divorci, aporteu un dels següents documents:

 • Sentència de separació o divorci on consti l'anotació de la guàrdia i custòdia.
 • Documentació judicial de la tutela de menors.

 5. En el cas d’actuar en representació:

 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de les persones progenitores sol·licitants.
 • Document d’identitat de la persona autoritzada

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació en el servei municipal.

Tràmit pas a pas

Presencialment

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • Si les persones sol·licitants no son les persones progenitores o tutores del nadó, hauran d’anar acompanyades d’una autorització expressa, degudament signada, que les autoritzi a realitzar l’empadronament.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació.
 • Un cop verificada tota la documentació, la gestora donarà d’alta al nadó. La inscripció és immediata.
 • Es lliura un volant d’empadronament del nadó als interessats.

 

Telemàticament

 • Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 • El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 • Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 • Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 • Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 • Una de les gestores de l’OAC obre un expedient.
 • Un cop la gestora comprovi que la documentació és correcta, es dona d’alta al nadó. La inscripció és immediata.
 • Es prepara un volant d’empadronament del nadó que el sol·licitant podrà recollir accedint a la seva bústia electrònica.

Responsable

Departament d'Estadistica

Normativa general

 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Resolució de 16 de març de 2015, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les comunitats autònomes i les entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Normativa reguladora del silenci administratiu

_Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
_Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.

 

 • Autorització alta padró
 • Autorització alta padró menors
 • Autorització per empadronar-se amb una altra persona