Sol·licitud de llicència per a la tinença i la conducció de gossos potencialment perillosos

Codi

018

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la llicència per a la tinença i conducció en espais públics de gossos considerats potencialment perillosos. Aquesta llicència és personal i intransferible i s’ha de portar sempre a sobre quan es passeja un gos potencialment perillós que té la residència habitual a Martorell, juntament amb el rebut de la pòlissa d’assegurança i el carnet sanitari del gos.

 

Es tramitarà una llicència per cada persona que passegi el gos pel carrer, inclosos els membres d’una mateixa unitat familiar. La llicència és vàlida per a tot l’Estat Espanyol .Té un període de validesa de 5 anys i ha de ser renovada. La renovació de la llicència implica la presentació de tota la documentació.

 

En cas de sol·licitar un duplicat de la llicència per pèrdua o robatori no s’haurà de tornar a presentar la documentació, només s'haurà de demanar mitjançant una sol·licitud genèrica adjuntant la denúncia.

 

A Catalunya tenen la consideració de gossos potencialment perillosos:

 • Els que pertanyen a les races o als encreuaments següents: Akita inu, Bullmastiff, Dòberman, Dog argentí, Dog de Bordeus, Fila brasileiro, Mastí napolità, Pit bull terrier, Gos de presa canari (o dog canari), Rottweiler, Staffordshire bullterrier (també conegut com a Staff anglès. Origen: Anglaterra), Terrier staffordshire americà (també conegut com a Am Staff. Origen: EUA) i Tosa japonès (Tosa inu)
 • Gossos que han tingut episodis d'agressions a persones o a altres gossos.
 • Gossos que han estat ensinistrats per a l'atac i la defensa.
 • Aquells les característiques dels quals es corresponguin amb totes o la majoria de les esmentades a l’annex II del Reial Decret 287/2022, de 22 de març.

 

No tenen la consideració legal de gossos potencialment perillosos els que pertanyen a les forces armades, forces i cossos de seguretat de l'Estat, cossos de policia de les comunitats autònomes, policia local i empreses de seguretat amb autorització oficial, els gossos pigall, o gossos d’assistència acreditats i ensinistrats en centres oficialment reconeguts.

Requisits

 1. Ser major d’edat.
 2. No haver estat condemnat per delictes d’homicidi, lesions, tortures contra la llibertat o contra la integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així com no estar privat per resolució judicial del dret a la tinença d’animals potencialment perillosos.
 3. No haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
 4. Haver identificat l’animal mitjançant microxip homologat i haver-li fet l’analítica d’ADN corresponent i haver-lo censat al Cens municipal d’animals de companyia de Martorell.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona física que sigui propietària o que condueixi per espais públics de Martorell un gos considerat potencialment perillós.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorreguts 3 mesos sense que s’hagi dictat resolució, s’entén que aquesta sol•licitud ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini per sol•licitar la llicència és de 3 mesos des de la data de naixement si és un cadell o un mes des de la data d’adquisició si no ho és.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

1. Dades identificatives de la persona interessada (DNI/NIE o NIF).

 

2. Document acreditatiu de la identificació de l’animal de companyia (carnet sanitari) on constin les dades següents: Espècie i raça, Sexe, Data de naixement, Sistema utilitzat d’identificació (microxip, tatuatge), Codi d’identificació, Domicili habitual de l’animal.

 

3. Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil per danys a tercers amb una cobertura no inferior a 150.253 € i on s’indiqui el número de xip del gos.

 

4. Rebut acreditatiu del pagament de la pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil.

 

5. Certificat mèdic d’aptitud física i psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos (emès pels centres de reconeixement per a l’obtenció o revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social).

En els casos en els que ja es disposi d’una llicència vigent d’un altre municipi i es sol·liciti una nova llicència a Martorell pel fet que el gos potencialment perillós ha canviat de lloc de residencia habitual caldrà acreditar aquesta modificació en el cens municipal d’animals de companyia.

 

6. Consentiment de consulta de dades d'antecedents penals per part de l’Ajuntament (inclòs en la Declaració responsable) o aportació del Certificat d'Antecedents Penals, emès per la delegació Territorial del Ministeri de Justícia.

En el cas de ciutadans o ciutadanes d'altres països pertanyents a la Unió Europea, caldrà aportar el certificat d'antecedents penals. En el cas que la resposta rebuda a l’Ajuntament fos que hi ha antecedents penals, l’interessat haurà de sol·licitar directament el certificat a les delegacions corresponents del Ministeri de Justícia i presentar el document a l’Ajuntament. 

 

7. Declaració responsable – model adjunt- de no haver rebut cap de les sancions administratives accessòries (confiscació, decomís, esterilització o sacrifici d’animals, clausura de l’establiment o suspensió temporal o definitiva de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament) per infraccions greus o molt greus previstes a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.

En el cas que el sol·licitant hagués estat objecte d’una sanció administrativa de suspensió temporal de la llicència per a la tinença d’animals potencialment perillosos o del certificat de capacitat d’ensinistrament, haurà de presentar una declaració d’haver complert totalment aquesta sanció.

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol•licitud. El justificant de la sol•licitud es podrà presentar com a llicència provisional.

Tràmit pas a pas

 1. El ciutadà s’adreça amb tota la documentació a l’OAC.
 2. El ciutadà signa la Declaració responsable.
 3. Personal de medi ambient analitzarà la sol·licitud i comprovarà la documentació.
 4. El ciutadà rebrà a casa seva la llicència.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

 • Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
 • Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos.
 • Llei 21/2001, de 28 de desembre, de mesures fiscals i administratives – Article 31, apartat 3, de modificació de l’apartat 4 de l’article 3 de la Llei 10/1999.
 • Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el jurídico régimen de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.
 • Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos.

Normativa local

 • Ordenança municipal de tinença, protecció i convivència d’animals.

Normativa reguladora del silenci administratiu

-Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
-Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies, comptats des de la data en què es produeixi, a l’Ajuntament de Martorell.

 

Sempre que la llicència estigui vigent, el propietari pot incloure un altre gos potencialment perillós en la mateixa. En aquest cas, el propietari només ha de censar-lo i presentar la següent documentació:

      - Carnet de la llicència del primer gos

      - Còpia de la pòlissa de l'assegurança de responsabilitat civil, amb les dades identificatives de l'animal i microxip, amb cobertura de responsabilitat civil de danys a tercers no inferior a 150.253 € per animal.

      - Rebut justificatiu del pagament de la totalitat de la pòlissa en vigor.

 

Els propietaris i les persones que passegen gossos potencialment perillosos han de complir amb les obligacions següents:

 

A) A les vies públiques, a les parts comunes dels immobles col·lectius, als transports públics i als llocs i als espais d'ús públic en general, els gossos han d'anar lligats amb una cadena no escorredora de 2 metres de llargada màxima i proveïts del corresponent morrió.

 

B) Les instal·lacions que alberguin els gossos potencialment perillosos han de tenir les característiques següents, a fi d'evitar que els animals puguin sortir i cometin danys a tercers: 

 • Les parets i les tanques han de ser suficientment altes i consistents i han d'estar ben fixades per tal de suportar el pes i la pressió de l'animal.
 • Les portes de les instal·lacions han de ser tan resistents i efectives com la resta del contorn i s'han de dissenyar per evitar que els animals puguin desencaixar o obrir ells mateixos els mecanismes de seguretat.
 • El recinte ha d'estar convenientment senyalitzat amb l'advertiment que hi ha un gos d'aquest tipus.

C) Només es pot passejar un gos potencialment perillós per persona

 

D) Està prohibit fer-los criar, llevat que s'inscriguin les instal·lacions al Registre de nuclis zoològics com a centre de cria.

 

La possessió o conducció d'animals potencialment perillosos sense la llicència administrativa corresponent és una infracció molt greu.