Sol·licitud de subvenció per a Escoles Verdes

Codi

023

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar una subvenció per a realitzar activitats que desenvolupin el Pla d’Acció Anual dels centres d’ensenyament de Martorell que tinguin el distintiu d’Escoles Verdes.

Requisits

- No haver signat un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Martorell o els seus Organismes Autònoms per a la mateixa activitat o projecte per als quals es demana subvenció.

 

- Tenir  justificades les subvencions atorgades amb anterioritat, havent transcorregut el termini establert per a la justificació.

 

-Estar al corrent de les obligacions fiscals amb l’Ajuntament de Martorell o els seus organismes autònoms.

Qui el pot tramitar?

Les escoles i instituts de Martorell que tinguin el distintiu d’Escola Verda atorgat per la Generalitat de Catalunya, que realitzin activitats en favor del medi ambient.

Periode de l'any en què es pot demanar

La subvenció podrà sol•licitar-se des del dia 1 de juliol i fins el 15 d’octubre, que és quan finalitza el termini de presentació de sol•licituds.

Silenci administratiu

Si no es dicta resolució dins del termini de 3 mesos a comptar des del dia hàbil següent al de la finalització del termini de presentació de sol•licituds, s'entendrà desestimada la petició.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini de presentació de sol•licituds s’iniciarà l’1 de juliol.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

 -Descripció detallada de l’activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció (veure document Formulari). Han de ser activitats que es facin pel fet de ser Escola Verda, no actuacions de manteniment o de gestió que s’està obligat a fer com a equipament escolar, com pot ser el manteniment de les zones enjardinades o de les plaques solars i/o la gestió dels residus. Veure exemples d’activitats subvencionables a l’apartat de Més informació.

 

 -Pressupost total, desglossat per conceptes, de l’activitat o el projecte per al qual se sol·licita la subvenció (veure document Pressupost).

 

- Declaració jurada d’altres subvencions sol·licitades per a aquest mateix projecte. (veure document Declaració jurada sol·licitud).

 

- Pla d’Educació per a la Sostenibilitat.

 

- Últim Pla d’Acció Anual presentat a la Generalitat.

Termini de resolució

El termini de resolució serà de 3 mesos des de la presentació de la sol•licitud.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida.
 2. El Departament de Medi Ambient analitza la sol·licitud i en fa una valoració tenint en compte el nombre i diversitat de col·lectius que participen en l’activitat (educadors, alumnes, personal de gestió, AMPA, etc…), la innovació del projecte, el treball amb xarxa amb altres centres o entitats, la coherència del projecte amb el Pla d’Educació per a la Sostenibilitat i amb el desenvolupament del Pla d’Acció Anual, etc… Es formula la proposta de resolució amb informe de la Intervenció municipal.
 3. La Junta de Govern Local en procedirà a la concessió.
 4. La resolució que s’adopti es notificarà a cada peticionari via seu electrònica , que s'entendrà que l'accepta si dins del mes següent a la recepció de la comunicació de concessió no manifesta res en contra.

Responsable

Departament de Medi ambient

Normativa general

 • El Tractat de la Unió Europea.
 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors.
 • L'altra legislació concordant.

Normativa local

 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006)

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu: 

Recurs de reposició potestatiu o Recurs contenciós administratiu

Més informació

Les subvencions sol·licitades no podran excedir, normalment, del 50 per 100 del cost de l'activitat a què s'apliquin, llevat que, de forma motivada, es justifiqui que es tracta d'activitats de gran interès públic i/o social, que no podrien portar-se a terme sense la percepció d'una subvenció que excedeixi del 50 per 100 del seu cost (Art. 7.1g- Ordenança).

 

L’import màxim que s’atorgarà a cada centre serà de 650 euros.

 

A títol d’exemple poden ser subvencionades les actuacions educatives que tinguin com a temàtica principal les relacionades amb:

 

- foment de l’estalvi i l’eficiència energètica

- estudi i foment de les energies renovables

- mitigació del canvi climàtic

- foment de l’estalvi i l’eficiència en l’ús de l’aigua

- prevenció, reducció i reutilització de residus i/o productes

- millora de la recollida selectiva de residus

- introducció de criteris de compra sostenible (productes, serveis i/o activitats)

- prevenció del malbaratament alimentari i foment de l’alimentació saludable i sostenible

- millora de la biodiversitat i de l’entorn natural

- reducció de la contaminació acústica

- prevenció i/o regulació de la contaminació lumínica

- introducció de criteris ambientals en la gestió d’horts, jardineria i espais verds

- foment de la mobilitat sostenible

- millora de la qualitat de l’aire

- altres actuacions en matèria de sostenibilitat