Sol·licitud de preinscripció a les llars municipals de Martorell

Codi

025

Descripció

Aquest tràmit permet accedir a una plaça d’usuari de les llar d’infants municipals de Martorell.

Requisits

L’infant per al qual es sol·licita la plaça ha d’haver nascut durant els anys 2022, 2023 o entre 1 de gener i el 31 de juliol de 2024. Excepcionalment infants nascuts l’any 2021 amb informe del CDIAP i/o EAP amb prescripció específica.

Qui el pot tramitar?

El pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet de l’infant.

Periode de l'any en què es pot demanar

Dins del termini oficial: Del 8 al 21 de maig de 2024.
Fora de termini : A partir del 22 de maig de 2024 i fins a nova convocatòria oficial

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Dins del termini oficial: Entre el 8 al 21 de maig de 2024
Fora de termini : A partir del 22 de maig de 2024 i fins a nova convocatòria oficial

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Cal Idcat móbil o certificat digital.
Com obtenir Idcat: https://consorciaoc.typeform.com/to/QrahYs4B?typeform-source=identitats-dr.aoc.cat

· Presencial

CAL DEMANAR CITA PREVIA al telèfon 93 775 25 38

De dilluns a dijous de 9:30 a 13 h i de 16:30 a 19 h. i els divendres de 9:30 a 13 h.

O a través de la seu electrònica del Patronat Municipal de Serveis d'Atenció a les Persones

https://patronatmartorell.eadministracio.cat/citaprevia.1 (copia l'enllaç i posar al navegador)

S'atendrà a l’Oficina Municipal d’Escolarització per donar suport al tràmit de preinscripció. C/ Josep Tarradellas, 11, baixos, segons hores convingudes els matins de dilluns a divendres, de 10:00h a 13:00h i les tardes de dilluns a dijous de 16:30h a 18:30h

Documentació que cal aportar

 

Formulari de preinscripció (només en el cas de fer-se presencialment el tràmit). Descarregar-se model adjunt i portar-lo emplenat i signat.

 

Documentació identificativa:

 

* Certificat electrònic de la inscripció de naixement o el llibre de família (pàgina on consten els titulars i pàgina de l'infant a escolaritzar) o altres documents relatius a la filiació. Si l'infant es troba en situació d'acolliment en família o institució, la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials

 

* DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país membre de la Unió Europea.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat o el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar

 

Documentació acreditativa dels criteris prioritaris

 

* Proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet aportar . Quan es pren en consideració l'adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest es troba al terme municipal de Martorell:  el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l'empresa. En el cas de treballadors en el règim d'autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l'Agència Tributària i s'acredita amb el formulari de la declaració censal d'alta, modificació i baixa en el cens d'obligats tributaris (models 036 i 037).
 

Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda garantida de ciutadania l'acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.
 

 

Documentació acreditativa dels criteris complementaris

 

Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana :

 

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

En cas dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser beneficiari/ària d’aquest tipus de pensió.

 

* L'infant forma part d'una família nombrosa o monoparental: el títol de família nombrosa o monoparental vigent.

 

* L'infant ha nascut en un part múltiple: adjuntar el llibre de família

 

* L'infant es troba en situació d'acolliment familiar: la resolució d'acolliment del Departament de Drets Socials 

 

* L'infant es troba en condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: la condició de víctima de violència de gènere, s'acredita per qualsevol dels mitjans establerts a l'artícle 23 de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere. La condició de víctima de terrorisme s'acredita amb el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l'Interior.

Termini de resolució

Dins el termini oficial: Entre el 31 de maig i el 25 de juny del 2024.
Fora de termini: En funció de la disponibilitat de vacants

Tràmit pas a pas

SOL·LICITUDS TRAMITADES DINS EL TERMINI OFICIAL

 1. Tramitar la sol·licitud aportant la documentació necessària, dins el períodes establerts.
 2. Un cop les gestores de l’OME comprovin que la documentació és correcta, la sol·licitud és acceptada.
 3. Valoració de les sol·licituds rebudes.
 4. 31 de maig 2024: publicació de les llistes a l'Oficina Municipal d'Escolarització i les Llars d'Infants
  1. Si el nombre d’instàncies rebudes es inferior o igual a les places vacants a les llars d’infants les famílies dels alumnes admesos hauran d’iniciar el procés de matriculació de l’infant a la llar corresponent segons les indicacions dels gestors de l’OMES
  2. Si el nombre d’instàncies rebudes es superior al de places vacants a les llars d’infants es publicarà la llista provisional de baremacio
 5. Del 3 al 7 de juny de 2024: En el cas de que alguna sol·licitud no s’hagi puntuat correctament o hi hagués alguna errada en les dades s’obre un període per reclamar les llistes provisionals baremades. Cal enviar un correu electrònic a l’OME (ome@martorell.cat ). Si no fos possible utilitzar aquest mitjà, caldrà sol·licitar cita prèvia per telèfon.
 6. Del 10 al 13 de juny del 2024: es farà el sorteig per determinar el número a partir del qual es fa l'ordenació de les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació (nomes en el cas de que el nombre d’instàncies rebudes sigui superior al de places vacants a les llars d’infants)
 7. 17 de juny del 2024: publicació de les llistes definitives amb les places assignades a l'Oficina Municipal d'Escolarització i les Llars d'Infants 
 8. Del 17 al 25 de juny del 2024: Les famílies dels alumnes admesos hauran d’iniciar el procés de matriculació de l’infant a la llar corresponent segons les indicacions dels gestors de l’OME i les dels no admesos restaran en llista d’espera

SOL·LICITUDS TRAMITADES FORA DE TERMINI

 1. Tramitar la sol·licitud aportant la documentació necessària.
 2. Un cop les gestores de l’OME comprovin que la documentació és correcta, la sol·licitud és acceptada.
 3. La unitat gestora de l’OME comprovarà la disponibilitat de vacant per a la plaça sol·licitada i comunicarà a l’interessat la disponibilitat de plaça o la possibilitat de romandre en llista d’espera.

Responsable

Departament d'Ensenyament

Normativa general

 • RESOLUCIÓ EDU/465/2024, de 22 de febrer, per la qual s’aproven les normes de preinscripció i matrícula d’alumnes als centres del Servei d’Educació de Catalunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons públics, per al curs 2024-2025.
 • NOFC - Normativa d’Organització i Funcionament dels Centres de la xarxa de Llars d’infants municipals de Martorell aprovada al Ple Municipal en sessió del 18 de gener de 2021

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Per a les sol·licituds dins el termini oficial les llistes d’admesos i exclosos es publicaran al Tauler d'anuncis de les Llars d'Infants i l'Oficina Municipal d'Escolalització (OME)