Fraccionament / Ajornament d'un deute delegat a l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT)

Codi

026

Descripció

Aquest tràmit permet fraccionar els deutes dels següents tributs:

 • Impost Sobre Bens Immobles (IBI)
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
 • Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM)
 • Impost sobre l’Increment de Terrenys de Naturalesa Urbana (IITNU)
 • Taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids urbans
 • Taxa pel servei de recollida i eliminació de residus sòlids comercials
 • Taxa per entrada de vehicles i reserva de la via pública per aparcaments i càrrega i descàrrega de mercaderies
 • Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general

Tots ells delegats a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Requisits

 • S'hauran de fonamentar les dificultats de tresoreria que impedeixen efectuar la totalitat del pagament del deute.
 • No podran ser objecte d'ajornament o fraccionament els deutes d'import per principal inferior a 60 €.
 • Els deutes d'import principal inferior a 30.000 € es podran ajornar o fraccionar sense necessitat de presentar cap garantia. Per imports superiors s'haurà de detallar la garantia que s'ofereix.
 • Els deutes es podran ajornar o fraccionar per un període màxim de:
  • 18 mesos, per deutes d'import inferior a 1.500 €.
  • 24 mesos, per deutes compresos entre 1.500 € i 5.000 €.
  • 36 mesos, per deutes superiors a 5.000 €.

Qui el pot tramitar?

La persona obligada a realitzar el pagament, d'acord amb el que preveuen els articles 44 i següents del Reial decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació, així com la normativa específica de cada tribut.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

Desestimatori.

Obligacions econòmiques

Sol·licitar el fraccionament o ajornament no te cap cost, sens perjudici que meritarà interessos legals fins a l’efectiu pagament.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Responsable

Departament de Tresoreria

Normativa reguladora del silenci administratiu

El termini per considerar desestimada per silenci la sol•licitud presentada és de sis mesos, de conformitat amb l’article 52.6 del Reial Decret 939/2005, de 29 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament general de recaptació.