Acceptació de subvenció destinada a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell

Codi

027

Descripció

Aquest tràmit permet acceptar la subvenció concedida per a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Requisits

Ser beneficiari d’una subvenció per a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Qui el pot tramitar?

Beneficiaris d’una subvenció per a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades als ciutadans de Martorell.

Periode de l'any en què es pot demanar

Cada exercici econòmic s'aprovarà per l’Alcalde/essa o Regidor/a en qui delegui de l'Ajuntament o el/la President/a o Vicepresident/a en qui delegui dels seus Organismes Autònoms una convocatòria de subvenció per a activitats culturals i festes populars. Un cop concedides les subvencions, els beneficiaris les hauran d’acceptar sense cap reserva, en el termini d’un mes des de la notificació de l’atorgament.

Silenci administratiu

La manca de presentació de l’escrit d’acceptació dintre del termini indicat, o el fet que s’hi incloguin reserves, equivaldrà al desestiment de la subvenció i s’arxivaran les actuacions sense cap tràmit ulterior.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El termini és d’un mes des de la notificació de l’atorgament.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Termini de resolució

No aplica.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu l’acceptació indicant si opteu pel cobrament en règim de bestretes.
 2. L’acceptació serà revisada pel Departament d’Esports.
 3. Cas d’optar pel cobrament en règim de bestretes rebreu el primer cobrament, en cas de no optar-hi, previ al cobrament íntegre de la subvenció, l’haureu de justificar.

Responsable

Departament d'esports

Normativa general

 • El Tractat de la Unió Europea.
 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors.
 • Altra legislació concordant.

Normativa local

 • Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006).
 • Bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades al ciutadans de Martorell.
 • Estatuts del PMSAPM.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament de Martorell i dels seus Organismes Autònoms (Publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 16, de data 19-1-2006).

Vies de reclamació

Les que s’indiquin en la convocatòria

Més informació

Si l’acceptació és correcte i s’ha presentat dins el termini corresponent optant pel cobrament en règim de bestreta, es procedirà al pagament de la primera. En cas de no optar per aquest règim, el beneficiari haurà de justificar integrament tota la subvenció concedida per cobrar-la.