Sol•licitud d’espais esportius temporada 2021/2022 per a entitats esportives de Martorell

Codi

033

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar espais esportius per la temporada 2021/2022 a les entitats esportives de Martorell.

Requisits

 • Ser una entitat esportiva de Martorell.

Qui el pot tramitar?

Entitats esportives de Martorell interessades en la reserva d’espais esportius per la temporada 2021/2022.

Periode de l'any en què es pot demanar

El que es determini des del Departament d’Esports del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les persones de Martorell.

Silenci administratiu

Si no hi ha resposta dins del termini previst, s'entendrà desestimada la sol•licitud.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Del 8 al 24 de juny de 2021.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

 • Fitxa d’assignació d’espais

Termini de resolució

Abans del 21 de juliol es donarà resposta a totes les peticions rebudes dins el termini establert.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud
 2. El Departament d’Esports analitza i valora la sol·licitud
 3. Es rep resposta a la sol·licitud, signada pel Director del PMSAPM o persona en qui delegui

Responsable

Departament d'esports

Normativa general

 • El Tractat de la Unió Europea.
 • La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
 • El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
 • El Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
 • El Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat  per Decret 179/1995, de 13 de juny.
 • El Reglament de Serveis de les Corporacions Locals, aprovat per Decret de 17 de juny de 1955, en tot allò que no s'oposi, contradigui o resulti incompatible amb les normes anteriors.
 • L'altra legislació concordant.

Normativa local

 • Reglament regulador de l’ús dels equipaments esportius municipals
 • Bases per a l’atorgament de subvencions destinades a la realització d’activitats físiques i/o esportives adreçades al ciutadans de Martorell
 •  Estatuts del PMSAPM

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Escrit adreçat al director del PMSAPM