Sol·licitud de certificat d’última residencia (persones difuntes)

Codi

035

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el document que certifica fefaentment l'empadronament d’una persona difunta que residia en un domicili.

Requisits

La persona difunta havia d’estar empadronada al municipi.

Qui el pot tramitar?

Familiars de la persona difunta que acreditin un interès legal i directe o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 • Tramitació presencial a l’OAC:
 1.  Documentació d’identitat personal en vigor.
 2. En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat.
 3. Si la defunció ha estat recent, certificat de defunció.

 

 • Tramitació telemàtica a través de la Seu Electrònica:
 1. La identitat personal queda acreditada amb el certificat d’identificació i signatura utilitzat per la persona interessada en el tràmit o la seva representant degudament autoritzada i acreditada. No és necessari aportar còpia de cap altre document d’identitat personal.
 2. En el cas de representació, document acreditatiu de la condició de representant, i document identificatiu del representant i de l'interessat.
 3.  Si la defunció ha estat recent, certificat de defunció.

Termini de resolució

La tramitació és immediata a partir de la recepció i validació de la documentació el servei municipal. El termini legal és de tres mesos a contemplar des de la data de registre de la sol•licitud.

Tràmit pas a pas

Presencialment

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació, la registrarà d’entrada i lliurarà el justificant a la persona interessada.
 • Personal de l’OAC – estadística obrirà un expedient i confeccionarà el certificat per a la seva signatura.
 • S’informa a la persona interessada que en 3 o 4 dies el pot passar a recollir.

 

Telemàticament

 • Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 • El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 • Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 • Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 • Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 • Personal de l’OAC – estadística obrirà un expedient i confeccionarà el certificat per a la seva signatura.
 • Quan el certificat està finalitzat, s’envia a la carpeta ciutadana de la persona sol·licitant (o persona representant, en el seu cas).

Responsable

Departament d'Estadistica

Normativa general

 • Resolució de 29 d'abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa reguladora del silenci administratiu

. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Tot i que el termini legal de resolució és de fins a tres mesos, normalment estan  finalitzats en 3 o 4 dies.