Sol·licitud de teleassistència

Codi

038

Descripció

El servei de teleassistència és una ajuda tècnica (telealarma) que permet prevenir situacions de risc en el domicili de manera que es facilita la permanència de la persona gran en la seva llar el màxim de temps possible, sense sentir-se aïllades i mantenint una qualitat de vida acceptable.

La telassistència domiciliària és un servei permanent (24 hores al dia durant els 365 dies de l’any) que connecta a l’usuari amb un centre d’atenció  d’alarmes on es gestionen els serveis necessaris per atendre la urgència que s’ha presenta en el domicili (061, unitat mòbil, familiars...)

Requisits

Persones empadronades a Martorell en el moment de la sol·licitud

Qui el pot tramitar?

- Persones iguals o majors de 80 anys que visquin soles.
- Unitat de convivència de 2 persones grans en situació de dependència amb suport social i familiar insuficient.
- Persones més grans de 65 anys que visquin soles amb problemes de salut o manca d’autonomia sense xarxa social ni familiar (valorat pels treballadors de SSB)
- Persones amb grau reconegut de dependència, expedit per la Generalitat de Catalunya, on els professionals de serveis socials valorin la necessitat de disposar del servei.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any

Obligacions econòmiques

Ordenança municipal 27
Domiciliació bancària

Termini per iniciar aquest tràmit

Sense termini

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Presencialment a l’OAC del Patronat de Serveis d'Atenció a les Persones o dependències de Serveis Socials Bàsics (carrer Francesc Santacana 13, 2a planta)

Termini de resolució

Ordenança municipal 27

Tràmit pas a pas

 1. Es realitza el registre d’entrada a través dels canals corresponents.
 2. Des de Serveis Administratius del Departament de Benestar Social fan requeriment de documentació, si escau.
 3. El Departament de Benestar Social obre expedient i ho assigna a la professional referent de Teleassisttència de Serveis Socials Bàsics.
 4. La professional de Serveis Socials Bàsics verifica que la documentació és correcta.
 5. Un cop verificada, la professional de Serveis Socials Bàsics determinarà si la situació compleix requisits o cal fer una entrevista d’ acollida. En el segon supòsit, citarà a la persona interessada o representant.
 6. Un cop valorada la favorablement la situació, sí la persona accepta els termes de la prestació del servei (inclòs el copagament) es sol·licita a l’empresa proveïdora del servei l’alta a domicili.
 7. Quan l’empresa proveïdora comunica que s’ha realitzat la instal·lació a Serveis Socials Bàsics, es dona d’alta el servei a l’aplicació de facturació i s’envia una carta al beneficiari recordant la prestació del servei.

Responsable

Departament de Benestar Social

Normativa general

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.

Normativa local

 • Ordenança municipal 27

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Instància de queixes i reclamacions del Patronat.