Sol·licitud de llicència de gual

Codi

039

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar l'aprofitament especial de la via pública i de la vorera per a l'entrada o sortida de vehicles, implicant, si escau, el rebaix de la vorada per a facilitar el trànsit i lliure accés als garatges i locals.

Requisits

Disposar de la llicència de primera ocupació, en el cas d'un garatge i de la llicència d'obertura o comunicació prèvia o declaració responsable, en el cas d'un local de negoci.

Qui el pot tramitar?

Disposar de la llicència de primera ocupació, en el cas d'un garatge i de la llicència d'obertura o comunicació prèvia o declaració responsable, en el cas d'un local de negoci.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de dos mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es considerarà desestimada.

Obligacions econòmiques

Segons ordenances fiscals.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

  • DNI, NIE o Passaport de la persona sol·licitant (excepte si es fa la sol·licitud de forma telemàtica).
  • Plànol de situació i emplaçament, acompanyat d’un croquis on es representi gràficament la superfície de la vorera afectada pel gual, i croquis del local.
  • Una fotografia de la façana del local.

  

Termini de resolució

Dos mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud)

Tràmit pas a pas

La persona interessada o bé un/a representat degudament autoritzat/da i acreditat/da presenta una sol·licitud de llicència de gual, juntament amb la documentació requerida.

Normativa general

  • Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

  • Ordenança reguladora de la reserva de via pública per a guals.
  • Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per entrada de vehicles i guals.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.