Sol·licitud de transmissió de titularitat d'un nínxol Mortis Causa

Codi

046

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de titularitat -és a dir, la transmissió- de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar en el cementiri municipal per defunció de la persona titular (mortis causa).

Requisits

Cal ser la persona successora. Caldrà nomenar una persona com a nova beneficiària. És necessari estar al corrent de pagament de la Taxa de conservació i manteniment del cementiri.

Qui el pot tramitar?

La persona hereva del dret funerari o aquella que el titular hagués designat com a beneficiària. També ho pot sol·licitar una persona representant degudament autoritzat/da o acreditat/da.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Segons l’ordenança fiscal corresponent.

Termini per iniciar aquest tràmit

No hi ha un termini específic per iniciar el tràmit.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Per a la tramitació presencial a l’OAC o telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

 1. DNI de la persona nova titular (ha se ser el beneficiari/a).
 2. Títol del nínxol (només en el cas que no s'hagi entregat a POMFUSA).
 3. Nomenament de la nova persona beneficiària.
 4. Documentació segons el cas:

- Si hi ha acceptació d’herència: escriptura de l’acceptació d’herència

- Si no hi ha acceptació d’herència: Fotocòpia del certificat d’últimes voluntats de la persona titular difunta. És indispensable aportar NIF, nom i cognoms de dos testimonis que puguin testificar que la persona difunta només va tenir els fills que acrediten tenir la condició d’hereus.

- Testament i certificat d’últimes voluntats.

 

(*) Per a les tramitacions electròniques: si no podeu portar el títol de la concessió personalment, el podeu fer arribar per correu, missatgeria, etc., o demanar a una altra persona que el porti.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a contemplar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 •  Presencialment
 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.  
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions. 
 •  Telemàticament
 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Responsable

Departament de cementiri

Normativa general

 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 • Reglament del cementiri municipal de Martorell.
 • Ordenança fiscal reguladora del cementiri municipal.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.