Sol·licitud de certificat o volant d'empadronament o de convivència

Codi

050

Descripció

Aquest tràmit permet obtenir el document que informa (en el cas del volant) o certifica fefaentment (en el cas del certificat) l'empadronament de:

 

 • una persona en un domicili (ja sigui actual o històric, és a dir del temps de residència en diferents domicilis del municipi amb anterioritat)
 • diverses persones que conviuen en un mateix habitatge (volant o certificat col·lectiu)

Requisits

Ser una persona empadronada al domicili.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé un/a representant degudament autoritzat/da i acreditat/da.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Per la naturalesa del tràmit no es contempla.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 • Tramitació presencial a l’OAC:

 

 1. Documentació d’identitat personal en vigor: DNI, Passaport, Permís de residència.
 2. Per als volants de convivència: document de consentiment de cessió de dades personals de totes les persones majors d'edat empadronades al domicili.

 

 • Tramitació telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

 1. La identitat personal queda acreditada amb el certificat d’identificació i signatura utilitzat per la persona interessada en el tràmit o la seva representant degudament autoritzada i acreditada.  Per als certificats i/o volants de convivència, cal presentar el document d’identitat personal de totes les persones majors d’edat que integren la unitat familiar.
 2. Per als volants de convivència: document de consentiment de cessió de dades personals  de totes les persones majors d'edat empadronades al domicili. 

Termini de resolució

En el cas del volant, resolució immediata. En el cas del certificat, el termini habitual és de tres dies com a màxim.

Tràmit pas a pas

Presencialment

 - Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent. No és necessari demanar cita prèvia.

 

 Telemàticament

- Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).

Responsable

Departament d'estadística

Normativa general

 • Resolució de 29 d’abril de 2020, de la Subsecretaria, per la qual es publica la Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la que es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 

Normativa local

//

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.