Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Martorell

Descripció

Aquest tràmit permet conèixer els requisits per sol·licitar un habitatge de protecció oficial en el municipi de Martorell, facilita l’accés al web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya que proporciona la sol·licitud i inicia el tràmit de l’expedient.

Requisits

Els requisits d’obligat compliment per inscriure’s en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb protecció oficial de Martorell són els següents:

 • Ser major d’edat o menor emancipat.
 • Tenir necessitat d’habitatge, d’acord amb el que preveu l’article 8 del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Martorell.
 • Residir a Martorell; la residència s’acredita mitjançant l’empadronament.
 • Complir el límit màxim d’ingressos que estableix la normativa sobre habitatges amb protecció oficial per als adjudicataris d’aquests habitatges.

Règim general - venda i lloguer - àrees de demanda forta i acreditada

Unitat familiar

1 membre

2 membres

3 membres

4 membres o més

Ingressos màxims

49.798,31

51.338,47

53.546,57

55.331,46

 

 • No trobar-se en les circumstàncies d’exclusió previstes en el Decret.
 • No trobar-se incapacitat per obligar-se contractualment, llevat representació legal o autorització judicial substitutòria.
 • Els requisits exigits per a ser inscrit en el Registre s’han de complir efectivament en el moment de la presentació de la sol·licitud d’inscripció i mantenir-se al llarg de tot el període de vigència.

Qui el pot tramitar?

- Es poden inscriure en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Martorell, les persones físiques i els representants de les unitats de convivència formades per grups de persones físiques que acreditin conviure efectivament en un mateix domicili i que compleixin els requisits del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Martorell.

- Una mateixa persona no pot formar part de dues o més unitats de convivència alhora ni aparèixer al mateix temps en més d’una sol·licitud d’inscripció.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de 3 mesos, que estableix l’article 12.3. del Reglament del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Martorell, sense que s'hagi notificat la resolució expressa, les persones interessades podran entendre estimada la seva sol·licitud.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

No hi ha terminis

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

a través del web del Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya

Documentació que cal aportar

 • Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d’edat.  
 • Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada (figura com a annex de la sol·licitud).
 • DNI/NIE de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Llibre de família si tenen càrregues.
 • Volant d’empadronament.
 • Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.).

- Declaració de la renda:

 

* per a les sol·licituds presentades fins al 30 de juny de 2022: renda de l'exercici 2020.

 

* per a les sol·licituds presentades a partir de l'1 de juliol de 2022: renda de l'exercici 2021.

 

- En el seu defecte, s’haurà d’aportar Informe de vida laboral (www.seg-social.es/ 901 50 20 50), i el certificat d’imputació de l’IRPF del 2020 (https://www.agenciatributaria.es/).

 

- Declaració de que cap dels membres de la unitat de convivència té drets de gaudi o un habitatge en propietat a l'Estat espanyol. Sol·licitar “Certificació Negativa del Cadastre” a la Seu electrònica del Cadastre.

 

En el cas que el sol·licitant o algun membre de la unitat de convivència es trobi en alguna de les situacions següents cal aportar la documentació indicada en cada cas:

 • Habitatge de propietat s’ha declarat l’estat de ruïna, i se n’ha acordat l’enderroc a tal efecte.

- Caldrà aportar un certificat de l’Ajuntament d’habitatge declarat en ruïna, còpia del conveni regulador, sentència judicial i denúncia formal.

 • L’habitatge de propietat és inclòs en una relació definitiva de béns i drets afectats per un expedient d’expropiació.

- Caldrà aportar còpia de la relació de béns i drets.

 • L’habitatge de propietat té una superfície inferior a 40 m2, o superfície inadequada, és a dir, inferior a 10 m2 per membre de la unitat de convivència.

- Caldrà aportar un certificat de l’Ajuntament d’habitatge.

 • L’immoble de propietat es tracta d’un local que no disposa de la cèdula d’habitabilitat.

- Caldrà aportar Certificació dels serveis tècnics de l'Ajuntament.

 • L'habitatge de propietat s'ha designat judicialment com a domicili de l'altre/a cònjuge en un procediment de separació o divorci.

- Caldrà aportar còpia del conveni regulador i la sentència judicial ferma corresponent que l’aprovi.

 • Ser cotitular en el domini d’un habitatge amb una quota de participació igual o inferior al 50%, per herència o per donació de pares a fills, que no té participació en un altre habitatge.

- Caldrà aportar l’escriptura de partició.

 • Algun membre de la unitat de convivència sol·licitant acredita la condició de discapacitat amb mobilitat reduïda permanent i l’habitatge se situa en un edifici que no compleix les determinacions relatives a accés i aparells elevadors contingudes a la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.

- Caldrà aportar Certificat tècnic i certificat de l'ICASS que n’acrediti la discapacitat.

 • L’habitatge de propietat és objecte procés d’execució hipotecària iniciat.

- Caldrà aportar fotocòpia de la demanda i/o sentència judicial o notarial.

 • Tenir un habitatge en propietat dintre de l’Estat Espanyol.

- Caldrà aportar original i fotocòpia de l’escriptura de compravenda de l’habitatge i fotocòpia de rebuts de pagament de l’impost de béns immobles.

 • En el supòsit de necessitat d’habitatge per abandó de l’habitatge en cas de maltractament.

- Caldrà aportar una denúncia formal.

 

Important: les persones majors d’edat que no tinguin ingressos, ho han de demostrar amb certificats negatius i vida laboral negativa.

Termini de resolució

El termini màxim per resoldre les sol·licituds i notificar la resolució és de tres mesos a comptar de la data d'entrada de la sol·licitud amb la documentació completa.

Tràmit pas a pas

 

 1. Presentació de la inscripció telemàtica: https://www.registresolicitants.cat/registre/
 2. Una vegada presentada la inscripció al Registre de Sol·licitants d’HPO de Catalunya (AHC), s'haurà d’aportar la documentació descrita a l’Ajuntament de Martorell.

 

* Per aportar la documentació TELEMÀTICAMENT:

 

 • Accediu al tràmit Registre de sol·licitants d'habitatge amb protecció oficial de Martorell
 • Identifiqueu-vos electrònicament (certificat digital: DNI electrònic, idCAT certificat, cl@ve, etc. i identificador digital idCAT mòbil)
 • Ompliu la sol·licitud.
 • Adjunteu tota la documentació (Atenció: només es finalitzarà el tràmit quan tota la documentació estigui adjuntada).
 • La Seu electrònica generarà el resguard del tràmit per tal que tingueu constància de les dades de registre.

 

* Per aportar la documentació PERSONALMENT:

 

 • Aporteu tota la documentació. Atenció: no s’acceptaren sol·licituds amb documentació incompleta.
 1. En el cas de manca de documentació, l’OLH farà un requeriment i el sol·licitant tindrà 10 dies hàbils, desprès del rebre el comunicat, per aportar la documentació a l’Ajuntament de Martorell.
 2. Quan la documentació estigui completa la sol·licitud es donarà per activada i el sol·licitant podrà participar de qualsevol convocatòria d’habitatges de protecció oficial a Martorell, sempre que compleix els requisits de les bases de cada convocatòria.

Normativa general

 • Nota relativa a la inscripció al Registre de Sol·licitants d'Habitatges protegits d'afectats per la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.
 • Decret 141/2012, de 30 d'octubre, sobre les condicions d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat.
 • Instrucció 2/2012 sobre els procediments d'adjudicació d'habitatges amb protecció oficial destinats a la venda.
 • Ordre MAH/333/2010, de 7 de juny, per la qual es nomenen els membres de la Comissió de Reclamacions sobre Habitatge Protegit.
 • Procediment d'adjudicació excepcional per a promotors privats.
 • Decret 13/2010, de 2 de febrer, del Pla per al dret a l'habitatge del 2009-2012.
 • Instrucció envers la interpretació de la disposició transitòria del Decret 106/2009.
 • Reial decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla estatal d'habitatge i rehabilitació 2009-2012.
 • Decret 106/2009, de 19 de maig, pel qual es regulen el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial de Catalunya i els procediments d'adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
 • Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge.

Normativa local

 • Text consolidat del reglament del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Martorell (publicat en el BOPB núm. 95, de 21/4/2010, pàgines 75 a 86, amb modificacions publicades en el BOPB de 21/6/2013, en el BOPB de 19/9/2016 i en el BOPB de 14/04/2021).

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.