Sol·licitud de renovació d'empadronament per a persones estrangeres no comunitàries

Codi

065

Descripció

 

Les persones estrangeres no comunitàries, si no disposen d’un permís de residència permanent, han de renovar la seva inscripció al Padró d’habitants.

 

Són persones estrangeres no comunitàries les que no són nacionals d’un país membre de la Unió Europea, ni de l’Espai Econòmic Europeu ni de Suïssa.

 

La renovació és periòdica, cada dos anys comptats des de l'última inscripció al Padró o des de l'última renovació.

 

La no renovació comportarà la baixa de la inscripció al Padró per caducitat.

 

L'Ajuntament remet una carta a aquelles persones estrangeres no comunitàries, on s'informa que han de renovar la residència al Padró d'Habitants.

Requisits

Ser una persona estrangera no comunitària empadronada a Martorell, adulta o menor d’edat, i no tenir un permís de residència permanent.

Qui el pot tramitar?

Les persones majors d’edat que hagin de renovar el seu empadronament i/o el del seus fills.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Persones majors d’edat:

 • Si han rebut la carta de l’Ajuntament, és convenient portar la carta. 
 • També hauran de portar original i fotocòpia de la targeta de residència (en vigor) o del Passaport (en vigor)

 

Persones menors d’edat, les persones progenitores o representants legals hauran de presentar:

 • El document d'identitat vigent del pare, la mare o representant legal.
 • Un document que acrediti la representació del menor (llibre de família, certificat literal de naixement o targeta de residència del menor si al dors figura com a reagrupant la persona que el representa).
 • Permís de residència del menor. Si no disposa de permís de residència s’ha de presentar el passaport.

Termini de resolució

El termini màxim per notificar la resolució de les sol·licituds d'empadronament és de tres mesos (art. 21.3 de la Llei 39/2015)

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 

 • Persones majors d’edat: per fer aquesta tramitació a l’0ficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • Persones menors d’edat: no és necessari que es personin, ho fan a través de les persones progenitores o representants.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà us facilitarà la sol·licitud i comprovarà la documentació.

 

 Com es fa?

 

 1. Davant cada sol·licitud d’inscripció en el Padró d’habitants, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell haurà de comprovar el llindar màxim de persones que consta en la Cèdula d’Habitabilitat i atenir-se a aquest límit. En els casos en els quals no hi hagi cèdula o bé aquesta estigui caducada, es fixa el límit màxim de 8 persones que poden constar inscrites a l’habitatge. S’estableix com a excepció que la unitat familiar superi aquest llindar i així ho acrediti mitjançant el llibre de família o el document corresponent.
 2. Un cop verificada l’ocupació màxima, la persona sol·licitant de la inscripció al padró haurà d’aportar la documentació corresponent d’acord amb el seu règim de tinença (propietat o arrendament).
 3. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell (OAC) haurà de comprovar, registrar i guardar a l’expedient tota la documentació aportada.
 4. En el cas de que la documentació sigui correcta i no hi hagi cap dubte relacionat amb la veracitat dels documents aportats, es procedirà a la inscripció.
 5. En el cas de manca de documentació, es requerirà la seva aportació per part de l’OAC.
 6. Quan existeixin dubtes raonables de la veracitat de la documentació aportada, o indicis que facin dubtar de què es vagi a establir la residència al municipi, o d’alguna de les dades declarades per la persona interessada, abans de procedir a la inscripció en el padró l’OAC ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
 7. En aquests casos, s’alertarà l’Oficina Local d’Habitatge i la Policia Local perquè puguin fer les verificacions o incoar les accions pertinents.

Normativa general

 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
 • Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, en relació a l’ocupació màxima dels habitatges.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local. 

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 Les ordinàries del procediment administratiu.