Sol·licitud de modificació de dades personals al Padró municipal d'habitants

Codi

066

Descripció

 

Actualització de les dades al Padró municipal d’habitants dels ciutadans i ciutadanes empadronats a Martorell.

Requisits

 

Ser una persona empadronada a Martorell.

Qui el pot tramitar?

-Les persones majors de 16 anys poden sol·licitar el canvi de les seves dades personals.
-Les persones majors d'edat poden sol·licitar el canvi de les seves dades personals i els de la seva unitat familiar (parella i fills en comú).
-Les persones majors d'edat poden sol·licitar la inscripció, amb autorització expressa, per a canviar les dades personals de:
• Qualsevol altra persona major d'edat
• Una unitat familiar diferent a la seva unitat familiar si no provenen del mateix domicili.
-Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), al C/ del Mur, 61. Cal demanar cita prèvia trucant al 93 775 60 76.

Documentació que cal aportar

 

- Documents acreditatius de la identitat de la persona sol·licitant:

 

 • Ciutadans amb nacionalitat espanyola: DNI en vigor o passaport en vigor
 • Ciutadans estrangers d’un país membre de la Unió Europea, d’altres estats membres del Espai Econòmic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein) i de Suïssa (en virtut de l’acord de Luxemburg): certificat del Registre Central d’Estrangers acompanyat del document d’identitat del país d’origen en vigor o del passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).
 • Ciutadans estrangers no comunitaris: targeta de residència en vigor o passaport en vigor (en cas de que el document no estigui en vigor, s'ha de presentar el document caducat juntament amb la sol·licitud de renovació del mateix).

 

- Documents acreditatius de la representació:

 

 • En el cas de representació, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.

 

- Documents acreditatius del canvi de dades:

 

 • El sol·licitant o el seu representant haurà d’aportar original del document acreditatiu del canvi de dades.

 

Termini de resolució

El termini màxim és de tres mesos, establert en l'article 21.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació.
 • Un cop verificada tota la documentació, la gestora introduirà les dades que correspongui.

 

Com es fa? 

 

 1. Davant cada sol·licitud d’inscripció en el Padró d’habitants, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell haurà de comprovar el llindar màxim de persones que consta en la Cèdula d’Habitabilitat i atenir-se a aquest límit. En els casos en els quals no hi hagi cèdula o bé aquesta estigui caducada, es fixa el límit màxim de 8 persones que poden constar inscrites a l’habitatge. S’estableix com a excepció que la unitat familiar superi aquest llindar i així ho acrediti mitjançant el llibre de família o el document corresponent.
 2. Un cop verificada l’ocupació màxima, la persona sol·licitant de la inscripció al padró haurà d’aportar la documentació corresponent d’acord amb el seu règim de tinença (propietat o arrendament).
 3. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell (OAC) haurà de comprovar, registrar i guardar a l’expedient tota la documentació aportada.
 4. En el cas de que la documentació sigui correcta i no hi hagi cap dubte relacionat amb la veracitat dels documents aportats, es procedirà a la inscripció.
 5. En el cas de manca de documentació, es requerirà la seva aportació per part de l’OAC.
 6. Quan existeixin dubtes raonables de la veracitat de la documentació aportada, o indicis que facin dubtar de què es vagi a establir la residència al municipi, o d’alguna de les dades declarades per la persona interessada, abans de procedir a la inscripció en el padró l’OAC ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
 7. En aquests casos, s’alertarà l’Oficina Local d’Habitatge i la Policia Local perquè puguin fer les verificacions o incoar les accions pertinents.

Responsable

Departament d'Estadistica

Normativa general

 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
 • Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, en relació a l’ocupació màxima dels habitatges.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa local

 • Instruccions per evitar el frau en el procés d’inscripció en el Padró d’habitants del municipi de Martorell.

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.