Sol·licitud de confirmació de residència per a persones estrangeres comunitàries i assimilades així com persones estrangeres amb residència permanent

Codi

067

Descripció

Les persones estrangeres que siguin nacionals d'un país membre de la Unió Europea, estats membres de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu i aquelles que sense pertànyer a aquests països disposen de targeta de residència de Règim Comunitari (familiars de comunitaris) així com les que disposen de permís de residència permanent, han de confirmar la seva inscripció al Padró d’habitants.

 

Aquesta confirmació té una validesa de 5 anys, excepte per a les persones que no consten al Registre Central d'Estrangers que serà de 2 anys.

 

En cas de no formalitzar la confirmació padronal, la inscripció al Padró Municipal d’Habitants serà objecte de baixa per inscripció indeguda.

 

L'Ajuntament remet una carta a les persones afectades, on les informa que han de confirmar la residència al Padró d'habitants.

Requisits

Ser una persona estrangera comunitària empadronada a Martorell, adulta o menor d’edat, i trobar-se el alguna de les situacions següents:

 • No constar al Registre General d’Estrangers i l’última inscripció padronal té més de 2 anys
 • Constar al Registre General d’Estrangers i l’última inscripció padronal té més de 5 anys
 • La targeta de residència està caducada o el Certificat del Registre General d’Estrangers està emès des de fa més de 5 anys

Qui el pot tramitar?

a) Les persones majors d’edat poden sol·licitar la seva confirmació i la de la seva unitat familiar (parella i fills en comú) sempre que estiguin empadronades al mateix domicili.
b) Les persones majors d’edat poden sol·licitar la confirmació, amb autorització expressa, per a:
- Qualsevol altra persona major d’edat
- Una unitat familiar que no sigui la seva
- La seva unitat familiar en cas de no estar empadronades al mateix domicili
c) Les persones representants legals de menors d’edat o de persones incapacitades legalment.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Persones majors d’edat

 •  si han rebut la carta de l’Ajuntament, és convenient portar la carta.
 • original i fotocòpia de la targeta de residència, passaport, document d’identitat del país d’origen o certificat NIE juntament amb el passaport, en vigor.

 

Persones menors d’edat

 

Les persones progenitores o representants legals de menors hauran de presentar:

 • el document d’identitat vigent del pare, la mare o representant legal.
 • un document que acrediti la reprentació del menor (llibre de família o certificat literal de naixement del menor).
 • original i fotocòpia del certificat d’inscripció al Registre General d’Estrangers, si se’n disposa.
 • Permís de residència del menor. Si no disposa de permís de residència s’ha de presentar el passaport. 

Termini de resolució

El termini màxim per notificar la resolució de les sol·licituds d'empadronament és de tres mesos (art. 21.3 de la Llei 39/2015)

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • No és necessari que les persones menors d’edat es personin a l’Ajuntament, fan el tràmit a través de les persones progenitores o representants.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà us facilitarà la sol·licitud i comprovarà la documentació.

 

Com es fa?

 

 1. Davant cada sol·licitud d’inscripció en el Padró d’habitants, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell haurà de comprovar el llindar màxim de persones que consta en la Cèdula d’Habitabilitat i atenir-se a aquest límit. En els casos en els quals no hi hagi cèdula o bé aquesta estigui caducada, es fixa el límit màxim de 8 persones que poden constar inscrites a l’habitatge. S’estableix com a excepció que la unitat familiar superi aquest llindar i així ho acrediti mitjançant el llibre de família o el document corresponent.
 2. Un cop verificada l’ocupació màxima, la persona sol·licitant de la inscripció al padró haurà d’aportar la documentació corresponent d’acord amb el seu règim de tinença (propietat o arrendament).
 3. L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Martorell (OAC) haurà de comprovar, registrar i guardar a l’expedient tota la documentació aportada.
 4. En el cas de que la documentació sigui correcta i no hi hagi cap dubte relacionat amb la veracitat dels documents aportats, es procedirà a la inscripció.
 5. En el cas de manca de documentació, es requerirà la seva aportació per part de l’OAC.
 6. Quan existeixin dubtes raonables de la veracitat de la documentació aportada, o indicis que facin dubtar de què es vagi a establir la residència al municipi, o d’alguna de les dades declarades per la persona interessada, abans de procedir a la inscripció en el padró l’OAC ordenarà els actes de tràmit necessaris per a comprovar la veracitat de les dades consignades en la sol·licitud.
 7. En aquests casos, s’alertarà l’Oficina Local d’Habitatge i la Policia Local perquè puguin fer les verificacions o incoar les accions pertinents.

Responsable

Departament d'Estadística

Normativa general

 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
 • Decret 141/2012, de 30 d’octubre, pel qual es regulen les condicions mínimes d’habitabilitat dels habitatges i la cèdula d’habitabilitat, en relació a l’ocupació màxima dels habitatges.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.