Sol·licitud de baixa d’ofici per inclusió indeguda al Padró municipal d'habitants

Codi

068

Descripció

Baixa al Padró municipal d’habitants de les persones que es comprova que no resideixen al municipi la major part de l’any.

Requisits

Que es detecti que al domicili hi ha persones empadronades que realment ja no hi viuen.

Qui el pot tramitar?

Les persones majors d'edat (o les seves representants degudament autoritzades o acreditades) que siguin titulars de la propietat o l’arrendament de l’habitatge i que estiguin empadronades al domicili.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), C/ del Mur, 61. Cal demanar cita prèvia per telèfon: 93 775 60 76.

Documentació que cal aportar

 

 • Les persones interessades, majors d’edat, han d’aportar la documentació d'identitat personal en vigor: DNI, targeta de residència, passaport...
 • En el cas de persona autoritzada, aporteu una autorització expressa per escrit i amb la signatura original de la persona sol·licitant acompanyada d’una fotocòpia del document d’identitat d’aquest i l’original de la persona autoritzada.
 • En el cas de persona representant, documentació que acrediti la tutela legal, escriptura de poder notarial...

Termini de resolució

El termini per notificar la resolució corresponent a la persona interessada, abans d’iniciar el tràmit de baixa d’ofici, és el general de tres mesos

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació.
 • L’Ajuntament enviarà una comunicació a la persona que cal donar de baixa.
 • Si aquesta persona no contacta amb l’Ajuntament per manifestar la seva conformitat amb la baixa, s’iniciarà l’expedient de baixa del Padró d’habitants.

Responsable

Departament d'Estadística

Normativa general

 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.