Sol·licitud de cessió puntual d'espais socio-culturals per l'any 2024

Descripció

Aquest tràmit permet sol·licitar la reserva puntual d'espais socio-culturals i/o material per l'any 2024

Requisits

 • Prioritat tenir la seu social a Martorell
 • Acompliment de tots els requisits legals i registrals.
 • Valoració del projecte de l’activitat proposada en relació al seu interès públic i social i l’impacte previst en relació al conjunt de la ciutadania de l’activitat proposada.
 • El nombre de persones participants que estiguin empadronades a Martorell
 • El nombre total de participants
 • Idoneïtat de l’espai sol·licitat en relació a l’activitat proposada.
 • Antiguitat de realització de la mateixa activitat a l’espai sol·licitat.
 • En cas de coincidència de sol·licituds d’espai i dates per activitats eventuals durant l’any, a més a més de l’aplicació dels criteris anteriors, tindran prioritat aquelles activitats que ja s’hagin realitzat amb anterioritat durant, com a mínim 2 anys.

Qui el pot tramitar?

-Persones (la persona interessada)
-Grups, entitats, institucions i empreses (un/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da)

Periode de l'any en què es pot demanar

Per a la sol·licitud d’equipaments o espais durant l’any 2024 el termini de presentació de sol·licituds finalitzarà el dia 30 de novembre de 2023.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos (a comptar des de la data de registre de la sol·licitud), sense resoldre expressament i notificar-ho, la petició es regularà, en cada cas, pel que estableix l’article 43 de la LRJAP).

Obligacions econòmiques

En el cas la sol·licitud hagi estat presentada per una empresa o persona física s’aplicarà l’ordenança fiscal corresponent o, en el seu defecte s’establiran les contraprestacions mitjançant la signatura d’un conveni de col·laboració. Estaran exempts:
-Les entitats associatives de Martorell sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes
-Les activitats escolars
-Els partits polítics

Termini per iniciar aquest tràmit

Del 2 d'octubre de 2023 al 30 de novembre de 2023

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

Documentació que cal aportar

Fitxa sol·licitud (veure model adjunt)

Termini de resolució

Un cop finalitzat el termini de presentació de sol·licituds, el Patronat disposarà d’un mes per tancar la planificació i respondre als peticionaris.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida
 2. El Departament de referència analitza la documentació i valorarà si escau una entrevista
 3. Un cop resolta la sol·licitud, se us comunicarà la resolució

Responsable

Departaments de Cultura i Joventut

Normativa general

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques

Normativa local

Ordenança Fiscal número 15. Taxes per la prestació de serveis d’atenció a les persones

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques

Vies de reclamació

Recurs d’alçada en el termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció de la resolució, amb els requisits establerts als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les Administracions públiques, i sense perjudici que s’interposi qualsevol altre recurs que es cregui convenient.

Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada o bé contra la seva desestimació presumpta (transcorregut el termini de tres mesos sense haver rebut la resolució del recurs, aquest es podrà entendre desestimat) es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos-administratius de la província de Barcelona en els terminis, respectivament, de dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució desestimatòria o en el termini de sis mesos comptats des de la desestimació presumpta.

Més informació

Per a les sol·licituds que tot i reunir els requisits establerts no es puguin atendre en la planificació inicial s’intentarà, sempre que sigui possible, oferir alternatives al sol·licitant ja sigui en relació a les  dates o a través d’espais alternatius.

De forma excepcional es podran valorar  peticions sempre que es presentin amb un mínim d'un mes d’antel·lació a la data prevista de celebració, fent sevir el tràmit de "Reserva d'espais municipals per a activitats culturals o de lleure".

https://patronatmartorell.eadministracio.cat/catalog/tw/cdecee20-9668-4970-a43e-c5e70156679b