Sol·licitud de baixa del Padró municipal d’habitants per trasllat a l’estranger

Codi

069

Descripció

 

Baixa al Padró municipal d’habitants de les persones que es traslladen a un altre país:

 

 • Persones estrangeres que marxen fora del territori espanyol

En aquest cas les persones titulars interessades poden comunicar la baixa al Padró d'Habitants signant la compareixença a les oficines d'atenció ciutadana. En el supòsit que ja estiguin residint a l'estranger, poden enviar una sol·licitud signada de baixa per emigració, informant del país de destí, i adjuntant copia del seu document d'identificació.

 

 • Persones amb nacionalitat espanyola que se'n van a viure a l'estranger

En aquest cas les persones interessades s'han de donar d'alta al Consolat d'Espanya del país de destí el qual comunicarà la baixa a l'Ajuntament a través de l'INE. Quan la persona interessada torni a residir a Martorell s'haurà de tornar a empadronar.

Requisits

Traslladar-se de Martorell per anar a viure a un altre país.

Qui el pot tramitar?

1. Persones estrangeres

- Qualsevol persona estrangera major d’edat empadronada a Martorell que vulgui establir la seva residència habitual fora d’Espanya.
- En cas de menors d’edat, ho faran les seves persones progenitores o tutores legals, acreditades documentalment.
- Qualsevol persona major d’edat amb una representació expressa de les persones interessades.

2. Persones espanyoles

- L'Institut Nacional d'Estadística (INE), comunica als Ajuntaments les baixes per trasllat a l'estranger de les persones espanyoles inscrites al Consolat corresponent.
- En cas que alguna persona necessiti que consti de forma ràpida la seva baixa del Padró d'Habitants, caldrà que aporti Certificat d'inscripció com a resident al Consolat del país de destí.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Tothom

 • Documentació d’identitat personal en vigor: DNI, targeta de residència, passaport...

 

Persones estrangeres

 • Sol·licitud de baixa per trasllat per emigració, amb indicació del país de destí.

 

Persones espanyoles 

 • Certificat d'inscripció com a resident al Consolat del país de destí.

 

Termini de resolució

El termini per notificar la resolució corresponent a la persona interessada és el general de tres mesos

Tràmit pas a pas

 

Presencialment

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i tramitarà l’expedient.

Responsable

Departament d'Estadística

Normativa general

 

 • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.