Sol·licitud de baixa del Padró municipal d’habitants per defunció

Codi

071

Descripció

 

Baixa al Padró municipal d’una persona difunta empadronada a Martorell.

Requisits

 

Tot i que les baixes per defunció en el Padró d'habitants es realitzen a partir de les comunicacions que fa l’Institut Nacional d'Estadística als ajuntaments, també es pot sol·licitar la baixa de la inscripció en el Padró municipal d'habitants per defunció.

Qui el pot tramitar?

Qualsevol persona familiar de la persona difunta o que estigui empadronada al mateix domicili.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Silenci positiu.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

No n’hi ha.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Cal demanar cita prèvia per telèfon: 93 775 60 76.

Documentació que cal aportar

 

Únicament en cas d’urgència, quan es constati que s’ha formalitzat la inscripció al Padró d’habitants del municipi de destinació i encara s’està inscrit a Martorell:

  • Documentació d’identitat personal en vigor (DNI, NIE, Passaport...)
  • Volant d’empadronament del municipi de destinació

Termini de resolució

El termini per notificar la resolució corresponent a la persona interessada és el general de tres mesos

Tràmit pas a pas

 

 Presencialment

 

  • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
  • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i tramitarà l’expedient.

Responsable

Departament d'Estadística

Normativa general

 

  • Resolució de 17 de febrer de 2020, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del Padró municipal, publicada al BOE núm. 122, de 02/05/2020.
  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Reial Decret 1690/1996, de 11 de juliol, que aprova el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals modificat en relació als efectes de padró pel Reial Decret 2612/1996, de 20 de desembre.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu.

 

Més informació

 

L’Oficina d’Atenció Ciutadana ofereix un servei al públic d’atenció continuada suficientment ampli perquè tots els tràmits presencials puguin fer-se directament per les persones interessades i les titulars dels habitatges. D’aquesta manera poden signar la documentació necessària de forma presencial.

 

No obstant, en casos d’impossibilitat per comparèixer davant l’OAC per motius de salut, edat, mobilitat, etc. sempre caldrà aportar una autorització.