Sol·licitud de transmissió de titularitat de nínxol "entre vius"

Codi

057

Descripció

 

Aquest tràmit permet sol·licitar el canvi de titularitat -és a dir, la transmissió- de la concessió del dret funerari sobre un nínxol, columbari o construcció funerària similar en el cementiri municipal entre vius (transmissió de la titularitat entre persones vives).

Requisits

 

Només s’admetrà la transmissió de drets funeraris “entre vius” a favor de parents fins al tercer grau de parentiu directe o col·lateral i segon d’afinitat, tal i com es defineix en el Codi Civil, i a favor del cònjuge o persona amb que tingui una unió estable de parella (en els termes previstos per la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella).

 

Estar al corrent de pagament de la de conservació i manteniment del cementiri, regulada a l’Ordenança Fiscal número 11.

 

Caldrà nomenar una nova persona beneficiària. 

 

Qui el pot tramitar?

La persona titular del dret funerari o bé una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Segons l’Ordenança Fiscal número 11, reguladora de la Taxa de cementiri municipal.

Termini per iniciar aquest tràmit

No hi ha un termini específic per iniciar el tràmit.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

- Tramitació presencial a l’OAC:

 

 1. Dades identificatives de la persona interessada (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 3. Títol del nínxol.

 

- Tramitació telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

 1. Dades identificatives del nou titular del dret funerari (física-DNI/NIE), o bé dades i autorització de la persona que la representi.
 2. Títol del nínxol. Si no podeu portar el títol de la concessió personalment, el podeu fer arribar per correu, missatgeria, etc., o demanar a una altra persona que el porti.

 

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 

- Presencialment

 

 • Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.  
 • La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació i us assistirà en la tramitació de la sol·licitud.
 • La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

- Telemàticament

 

 • Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu electrònica .
 • El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 • Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 • Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 • Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 • Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

Responsable

Departament de Cementiri

Normativa general

 

 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Reglament del cementiri municipal de Martorell.
 • Ordenança fiscal número 11, reguladora del cementiri municipal.

Normativa reguladora del silenci administratiu

• Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
• Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu.