Subvenció destinada a estudiants de Martorell que cursen estudis post-obligatoris fora de Martorell per reduir la seva despesa en transport

Descripció

Aquest tràmit permet als estudiants de Martorell que cursen estudis post-obligatoris fora de la població, sol·licitar una subvenció, per reduir la seva despesa en transport públic

Requisits

Les persones beneficiaries hauran de complir els requisits següents:

 1. Ser persones físiques d’edats compreses entre els 16 i els 25 anys (ambdós inclosos), residents al municipi de Martorell amb anterioritat a l'aprovació de la corresponent convocatòria d'aquestes subvencions
 2. Cursar estudis formals o reglats de caràcter post-obligatori en un centre ubicat fora de Martorell
 3. Utilitzar el transport públic en els seus desplaçaments habituals al centre d’estudis a través de la compra d’un dels títols de transport de Catalunya en la modalitat de personal i intransferible
 4. Destinar íntegrament la quantia de l’ajut atorgat al pagament de la compra d’algun dels títols de transport de Catalunya que tinguin la condició de personal intransferible
 5. Assistir a les classes i activitats presencials del centre educatiu on estiguin matriculats com a mínim amb la periodicitat mínima que justifiqui el títol de tarifa integrada que comprin
 6. Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que facin els organismes atorgants
 7. Disposar de la documentació que pugui ser exigida pels òrgans de fiscalització i facilitar-la per garantir-ne les facultats d’inspecció i control, durant un mínim de 6 anys
 8. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, durant un mínim de 6 anys
 9. Declarar les subvencions sol·licitades/rebudes per a la mateixa finalitat d’altres administracions o ens privats
 10. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries, amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària, la Tresoreria General de Seguretat Social, l’Ajuntament de Martorell i el Patronat (l’acreditació de que la persona beneficiària es troba al corrent de les obligacions tributàries -AEAT i ATC- i de Seguretat Social es realitzarà mitjançant declaració responsable, de conformitat amb el quer estableix l’artícle 24.4 del Reial Decret 887/2006, de 21 de Juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. La justificació d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Martorell i el Patronat es tramitarà d’ofici pel propi Patronat)

Qui el pot tramitar?

La persona interessada o afectada pel tràmit o bé una/a representant degudament autoritzat/da o acreditat/da. En el cas que es tracti de persones menors d’edat, llurs pares/mares o tutors/tutores legals.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant el termini que s’especifiqui en la convocatòria corresponent.

Silenci administratiu

La manca de resolució, dins del termini de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds, tindrà efectes desestimatoris.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost

Termini per iniciar aquest tràmit

El que s’especifiqui en la convocatòria corresponent.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Oficines d'atenció al usuari del Patronat Municipal de Serveis d'atenció a les persones de Martorell (Complex Educatiu, CIES, Complex Esportiu La Vila, oficines del Patronat a la Plaça de la Vila

Documentació que cal aportar

 • Formulari que s’aprovi juntament amb la corresponent convocatòria
 • Declaració responsable del compliment dels requisits i de les obligacions establerts a les bases
 • Document d’identificació fiscal de la persona física beneficiària (NIF/NIE)
 • Justificant de matriculació en el centre de formació dels estudis post-obligatoris que estigui cursant la persona sol·licitant
 •  Factura no simplificada del títol de transport de Catalunya amb els nom i cognoms i DNI/NIE de l'interessat. Amb indicació de la data d’expedició i import (ha de tenir data posterior a la convocatòria, 17-01-2024).

Termini de resolució

El termini màxim per a la resolució serà de dos mesos des de la finalització del termini de lliurament de sol·licituds.

Tràmit pas a pas

 1. Presenteu la sol·licitud i la documentació requerida
 2. Una vegada registrada la sol·licitud, es verificarà que la persona sol·licitant compleix els requisits i les obligacions indicats en les bases i que s’ha presentat en el termini establert. Així mateix, es verificarà la documentació de la sol·licitud i si aquesta no compleix els requisits, es requerirà a el/la sol·licitant per tal que en un termini de deu dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius. Si no ho fa així, s’entendrà que desisteix
 3. El Consell Rector del Patronat resoldrà l’atorgament de les subvencions

Responsable

Departament d'Ensenyament del Patronat

Normativa general

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, el seu reglament de desenvolupament aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol  i la resta de disposicions legals aplicables en matèria de règim local pel que fa al procediment per a la concessió de subvencions públiques.

Normativa local

Bases Reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva destinades a estudiants de Martorell que cursen estudis post-obligatoris fora de Martorell per reduir la seva despesa de transport públic (publicades en el BOPB de data 25 de març de 2022).

Normativa reguladora del silenci administratiu

. Article 25.5. de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
. Apartat 9.3. de les Bases reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinades a estudiants de Martorell que cursen estudis post-obligatoris fora de Martorell per reduir la seva despesa de transport públic.

Vies de reclamació

. Contra la resolució que es dicti es pot interposar, davant de la junta de govern local de l’Ajuntament de Martorell, recurs d’alçada en el termini d’un mes, a comptar des de la data de recepció de la corresponent notificació, amb els requisits establerts als articles 121 i 122 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

. Contra la desestimació expressa del recurs d’alçada o bé contra la seva desestimació presumpta (transcorregut el termini de tres mesos sense haver rebut la resolució del recurs, aquest es podrà entendre desestimat) es podrà interposar recurs contenciós-administratiu davant els jutjats contenciosos-administratius de la província de Barcelona en els terminis, respectivament, de dos mesos comptats des de l’endemà de la recepció de la  notificació de la resolució desestimatòria o en el termini de sis mesos comptats des de la desestimació presumpta.

Més informació

 • El títol de transport ha de tenir data d'expedició posterior a la convocatòria, 17-01-2024
 • En els casos que s'hagi d'acreditar la representació, s'haurà de fer mitjançant el llibre de familia o resolució judicial
 • En les T-Mobilitat cal adjuntar factura nominativa