Accés a la Seu electrònica de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona

Descripció

 

Organisme de Gestió Tributària  

 

  • IBI - Impost sobre béns immobles 
  • IVTM - Impost sobre vehicles de tracció mecànica
  • IAE - Impost sobre activitats econòmiques
  • IIVTNU - Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)
  • ICIO - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres
  • Taxes i preus públics
  • Multes de trànsit
  • Informació
  • Tràmits i pagaments 

Com sol·licitar el tràmit