Llicència d’ocupació de la via pública per fer una mudança

Codi

078

Descripció

 Aquest tràmit permet l’ocupació de la via pública per fer una mudança.

Requisits

No cal complir cap requisit previ.

Qui el pot tramitar?

- Les persones físiques poden fer aquest tràmit tant telemàticament com presencial. També ho poden fer a través d'una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

- Les persones jurídiques l’han de fer telemàticament.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos sense resolució expressa ni notificació, s'entén desestimada.

Obligacions econòmiques

Sense cap cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Mínim 15 dies naturals abans de la data de mudança.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 1. Sol·licitud específica. En la tramitació presencial, la facilitaran les gestores de l’OAC.
 2. Si cal utilitzar una plataforma elevadora s’ha de presentar:
 • Fitxa tècnica del vehicle
 • Pòlissa de l’assegurança de responsabilitat civil
 • Rebut pagat de l’assegurança de responsabilitat civil

Termini de resolució

El termini de resolució és de 3 mesos a comptar de la data de sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 • Presencialment a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

La persona interessada o bé una persona representat degudament autoritzada i acreditada presenta una sol·licitud d’ocupació de la via pública per fer una mudança, juntament amb la documentació requerida.

 • Telemàticament mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament

La persona interessada (o bé la seva representant) ha d’accedir al tràmit Sol·licitud d’ocupació de la via pública per fer una mudança”.

 

Responsable

Departament de Governació

Normativa general

 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic (LRJSP).
 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
 • Llei 33/2003, de 3 de novembre, del Patrimoni de les Administracions Públiques.

Normativa local

 • Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via pública.

Normativa reguladora del silenci administratiu

Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

 1. Els elements necessaris per a la senyalització i seguretat aniran a càrrec de l’interessat. L’Ajuntament facilitarà uns panells a les persones interessades que no disposin d’aquests elements de senyalització (cal indicar-ho a la sol·licitud). 
 2. La senyalització per a la reserva de l’espai necessari de la zona d’estacionament ha d’estar col·locada amb una antelació mínima de 72 hores.
 3. En els rètols de prohibició d’estacionament ha de constar clarament el dia o dies i la franja horària.
 4. La senyalització facilitada per l’ajuntament s’haurà de retornar com a màxim en el termini d’una setmana un cop acabada l’ocupació.