Registre de documentació per donar resposta a un requeriment

Codi

079

Descripció

Aquest tràmit permet a la persona o persones interessades en un procediment administratiu presentar documentació requerida per l'Ajuntament.

Requisits

No cal complir cap requisit previ.

Qui el pot tramitar?

Les persones físiques poden fer aquest tràmit tant telemàticament com presencial. També ho poden fer a través d'una persona representant degudament autoritzada o acreditada.

Les persones jurídiques l’han de fer telemàticament.

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l'any.

Silenci administratiu

No aplica.

Obligacions econòmiques

Sense cost.

Termini per iniciar aquest tràmit

Termini màxim de 10 dies comptats a partir de l’endemà de la data de recepció de la notificació.

Com sol·licitar el tràmit

· Presencial

Documentació que cal aportar

La documentació requerida per l’Ajuntament.

Termini de resolució

No aplica.

Tràmit pas a pas

  1. Presenteu la documentació demanada per l’Ajuntament.
  2. L’Oficina d’Atenció Ciutadana remetrà la sol·licitud i la documentació al departament que ha fet el requeriment.

Responsable

Secretaria

Normativa general

  • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
  • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.