Sol·licitud de concessió de cinerari i d'inhumació de cendres

Codi

083

Descripció

 

Aquest tràmit permet sol·licitar la concessió d’un cinerari del Cementiri de Martorell i la inhumació de les cendres d’una persona difunta en aquest cinerari.

Requisits

 

 • Podran ser titulars de concessions de drets funeraris:

- Les persones físiques residents a Martorell o que hi hagin residit durant almenys 20 anys.

- Les persones físiques nascudes a Martorell, encara que resideixin fora del terme municipal.

- Els cònjuges de les persones residents a Martorell.

- Les persones que tinguin una unió estable de parella (en els termes previstos per la Llei 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella), amb persones residents a Martorell.

- Els parents per consanguinitat tant per línia directa com col·lateral, fins al tercer grau, de persones residents a Martorell.

- Els parents per afinitat, fins al segon grau, de persones residents a Martorell.

 • Tenir la necessitat d’inhumar unes cendres en un cinerari del Cementiri de Martorell.
 • Tenir el certificat d’incineració del cadàver.
 • Fer el pagament de l’autoliquidació de la taxa.
 • Designar una persona beneficiària “mortis causa”.

Qui el pot tramitar?

La persona interessada (o les seves representants degudament autoritzades o acreditades).

Periode de l'any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Silenci administratiu

Transcorregut el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud sense que s'hagi dictat resolució, s'entén que aquesta ha estat desestimada.

Obligacions econòmiques

Segons l’ordenança fiscal corresponent.

Termini per iniciar aquest tràmit

No hi ha un termini específic per iniciar el tràmit.

Com sol·licitar el tràmit

· Per internet

· Presencial

Documentació que cal aportar

 

Tramitació presencial a l’OAC o telemàtica a través de la Seu Electrònica:

 

 • DNI de la persona que sol·licita el cinerari.
 • Certificat d’incineració.

Termini de resolució

El termini legal és de tres mesos, a comptar des de la data de registre de la sol·licitud.

Tràmit pas a pas

 

 • Presencialment
 1. Per efectuar aquesta tramitació cal presentar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana amb la documentació corresponent.
 2. La gestora de l’OAC que us atendrà comprovarà la documentació, us assistirà en la tramitació de la sol·licitud i us lliurarà la liquidació de la Taxa.
 3. La gestora assignarà el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.

 

 • Telemàticament 
 1. Utilitzant la tramitació en línia disponible a la Seu Electrònica.
 2. El tràmit us demanarà que us identifiqueu. Cal disposar d’un certificat d’identificació i signatura electrònica (DNI electrònic, cl@ve, idCAT, idCAT mòbil).
 3. Una vegada feta la identificació s’obre el formulari - sol·licitud. Cal omplir obligatòriament els camps predeterminats.
 4. Seguidament, cal aportar tota la documentació obligatòria.
 5. Tot seguit, la persona sol·licitant finalitza el tràmit i automàticament queda registrat d’entrada al registre electrònic de l’Ajuntament.
 6. Una de les gestores de l’OAC assigna el registre d’entrada al departament encarregat de resoldre les peticions.
 7. Posteriorment, el departament us enviarà la liquidació de la Taxa a través de la Seu electrònica.

 

Responsable

Departament de Cementiri

Normativa general

 

 • Decret 297/1997, de 25 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de policia sanitària mortuòria.
 • Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris.
 • Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya.
 • Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa local

 

 • Reglament del cementiri municipal de Martorell.
 • Ordenança fiscal reguladora del cementiri municipal.

 

Normativa reguladora del silenci administratiu

- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Vies de reclamació

 

Les ordinàries del procediment administratiu.